ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Παρ. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

http://www.ourclass.gr

Πύλη – δικτυακή πύλη με διεύθυνση www.ourclass.gr και άλλες διευθύνσεις που συνδέονται με αυτή και είναι η συμπλήρωση, η συνέχεια ή η διεύθυνση που θα την αντικαταστήσει καθώς και άλλες δικτυακές πύλες ή άλλα μέσα που διαχειρίζεται η εταιρεία ΄ITAXIMASLTD΄, εφεξής Έταιρεία΄, για την παροχή μέσω αυτών υπηρεσιών διαφήμισης,

 

Διαφήμιση – κάθε μήνυμα που δεν προέρχεται από την εταιρεία ΄ITAXIMASLTD΄, το οποίο στοχεύει στην προώθηση πωλήσεων ή άλλων μορφών χρήσης εμπορευμάτων ή υπηρεσιών, στη στήριξη ορισμένων υποθέσεων ή ιδεών ή που στοχεύει σε άλλο επιθυμητό από τον Πελάτη αποτέλεσμα, με εξαίρεση το μήνυμα που έχει τοποθετηθεί στην Πύλη σε εκτέλεση της Ειδικής Μελέτης,

 

Διαφήμιση FF – σημαίνει κάθε Διαφήμιση η οποία πληρώνεται σύμφωνα με το μοντέλο flat fee, ήτοι Διαφήμιση η οποία πληρώνεται ανάλογα με το χρόνο Δημοσίευσης της Διαφήμισης στην Πύλη,

 

Διαφήμιση στη SG – σημαίνει κάθε Διαφήμιση που τοποθετείται στην κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στη διεύθυνση ourclass.gr, τόσο πριν τη σύνδεση όσο και μετά τη σύνδεση του χρήστη στην υπηρεσία,

 

Ειδική Μελέτη – υπηρεσία διαφήμισης που παρέχει η εταιρεία  ΄ITAXIMASLTD΄ για λογαριασμό του Πελάτη, η υλοποίηση της οποίας, εκτός από την Έκδοση της Διαφήμισης απαιτεί από την Εταιρεία μελέτες γραφιστικές, λογισμικού ή άλλες παραγωγικές εργασίες. Σε περίπτωση αμφιβολιών, για τον ορισμό μιας υπηρεσίας ως Ειδικής Μελέτης αποφασίζει μονομερώς η Εταιρεία  λαμβάνοντας υπόψη το εύρος των εργασιών που θα αναληφθούν για την εκτέλεση της Παραγγελίας,

 

Κανονισμός – ο παρών Κανονισμός Παροχής Υπηρεσιών Διαφήμισης,

 

Τεχνική Προδιαγραφή Διαφημίσεων – έγγραφο το οποίο καθορίζει τους τεχνικούς όρους που πρέπει να πληρούν τα διαφημιστικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την έκδοση της Διαφήμισης στην Πύλη, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση www.ourclass.gr/advertising. H Τεχνική Προδιαγραφή Διαφημίσεων μπορεί ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο να τροποποιηθεί από την Εταιρεία. Η τροποποίηση της Τεχνικής Προδιαγραφής Διαφημίσεων πραγματοποιείται με τη δημοσίευση του νέου περιεχομένου του εγγράφου αυτού στην παραπάνω διεύθυνση http://www.ourclass.gr

 

Τιμοκατάλογος – ο ισχύων τιμοκατάλογος των υπηρεσιών διαφήμισης που παρέχει η Εταιρεία ΄ITAXIMASLTD΄ για λογαριασμό των Πελατών, ο οποίος βρίσκεται στη διεύθυνση www.ourclass.gr/advertising. Ο τιμοκατάλογος μπορεί ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο να τροποποιηθεί από την Εταιρεία. Η τροποποίηση του Τιμοκαταλόγου πραγματοποιείται με τη δημοσίευση του νέου περιεχομένου του εγγράφου αυτού στην παραπάνω διεύθυνση http://www.ourclass.gr

 

Έκδοση – μία κυκλοφορία της Διαφήμισης στην Πύλη,

 

Δημοσίευση Διαφήμισης – τοποθέτηση της Διαφήμισης στην Πύλη,

 

Έναρξη Ειδικής Μελέτης – έναρξη από την εταιρεία  ΄ITAXIMASLTD΄ των σχεδιαστικών, γραφιστικών εργασιών, εργασιών λογισμικού ή άλλων παραγωγικών εργασιών σχετικών με τη δεδομένη Ειδική Μελέτη.

 

Παραγγελία – σύμβαση Δημοσίευσης Διαφήμισης μεταξύ της εταιρείας ΄ITAXIMASLTD΄ και του Πελάτη σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό, εκτός αν ειδικές διατάξεις του τελευταίου ορίζουν κάτι διαφορετικό. Παραγγελία σημαίνει επίσης αντίστοιχα σύμβαση για δημοσίευση διαφήμισης FF ή σύμβαση για δημοσίευση διαφήμισης στη SG (κεντρική σελίδα).

 

Παραγγελία Ειδικής Μελέτης – σύμβαση για υλοποίηση Ειδικής Μελέτης μεταξύ της εταιρείας  ΄ITAXIMASLTD΄ και του Πελάτη σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό.

 

Πελάτης – πρόσωπο φυσικό, νομικό ή οργάνωση που δεν είναι νομικό πρόσωπο ή καταναλωτής, που υποβάλλει αίτηση προσφοράς ή συνάπτει με την εταιρεία ΄ITAXIMASLTD΄ σύμβαση για την παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών.

 

Εργάσιμη Ημέρα – κάθε μέρα εκτός Σαββάτου, Κυριακής ή επίσημων αργιών.

 

Φάκελος Μελέτης – φάκελος ο οποίος περιλαμβάνει λεπτομερή και δεσμευτικό για τις δυο πλευρές χρονοδιάγραμμα προγραμματισμένων εργασιών καθώς και τη λειτουργική προδιαγραφή της μελέτης, η οποία αποτελεί τη λεπτομερή περιγραφή της Ειδικής Μελέτης – αντικείμενου προσφοράς.

 

Παρ. 2. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο Κανονισμός εφαρμόζεται αποκλειστικά για συμβάσεις παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας  και του Πελάτη. Ο Κανονισμός δεν εφαρμόζεται για παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών στους καταναλωτές. Κάθε πρόσωπο το οποίο υπογράφει σύμβαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό δηλώνει ότι δεν είναι καταναλωτής με την έννοια του νόμου, εκτός αν η Παραγγελία ή η Παραγγελία Ειδικής Μελέτης ορίζει κάτι διαφορετικό.

 

Κάθε πρόσωπο το οποίο προτίθεται να παραγγείλει στην Εταιρεία Δημοσίευση Διαφήμισης ή υλοποίηση Ειδικής Μελέτης πρέπει να υποβάλλει στην Εταιρεία αίτηση προσφοράς η οποία θα περιλαμβάνει:

 

πλήρη επωνυμία του Πελάτη,

διεύθυνση του Πελάτη,

αριθμός ΑΦΜ,

στοιχεία ατόμου για επικοινωνία σχετικά με τον συντονισμό της παραγγελίας διαφημιστικών υπηρεσιών (τηλέφωνο, e-mail ή φαξ),

στοιχεία ατόμου εξουσιοδοτημένου για την εκπροσώπηση του Πελάτη κατά την αποδοχή της Προσφοράς.

Η αίτηση προσφοράς μπορεί να κατατεθεί σε οποιαδήποτε μορφή στην Εταιρεία, ωστόσο η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να απαντήσει στην αίτηση αυτή.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στο σημ.2, απαντώντας στην αίτηση προσφοράς η Εταιρεία  υποβάλλει προσφορά για παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών σε μορφή Δημοσίευσης Προσφοράς ή υλοποίησης Ειδικής Μελέτης. Στην προσφορά υλοποίησης Ειδικής Μελέτης η Εταιρεία θα επισυνάψει το χρονοδιάγραμμα προγραμματισμένων εργασιών.

 

Ο Πελάτης μπορεί να αποδεχθεί την προσφορά της Εταιρείας μόνο στο σύνολό της και την επιστρέφει υπογεγραμμένη από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σκαναρισμένη προσφορά), φαξ ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση που αναφέρεται στην προσφορά. Αφού υπογραφεί και επιδοθεί στην Εταιρεία, η προσφορά αποτελεί Παραγγελία. Η αποδοχή της προσφοράς για την Ειδική Μελέτη σημαίνει επίσης την αποδοχή του Φακέλου της Μελέτης. Εξαιρείται η εφαρμογή των άρθρων 681, 682 του Αστικού Κώδικα και ειδικότερα η τροποποίηση από τον Πελάτη της προσφοράς της Εταιρείας.

 

Θεωρείται ότι η Παραγγελία ή η Παραγγελία Ειδικής Μελέτης έχει δοθεί από τη στιγμή της παράδοσης του υπογεγραμμένου από τον Πελάτη εντύπου σε οποιαδήποτε από τις διευθύνσεις που αναφέρονται στην προσφορά.

 

Με την επιφύλαξη του σημ.7 παρακάτω, η Παραγγελία πρέπει να παραδοθεί στην Εταιρεία, σύμφωνα με το σημ.5 παραπάνω, το αργότερο τρεις (3) Εργάσιμες Ημέρες πριν την πρώτη ημέρα Κυκλοφορίας της Διαφήμισης.

 

Η Παραγγελία για δημοσίευση διαφήμισης FF ή για δημοσίευση διαφήμισης στη SG πρέπει να παραδοθεί στην Εταιρεία, σύμφωνα με το σημ.5 παραπάνω, το αργότερο πέντε (5) Εργάσιμες Ημέρες πριν την πρώτη ημέρα Κυκλοφορίας της Διαφήμισης.

 

Η Παραγγελία της Ειδικής Μελέτης πρέπει να παραδοθεί στην Εταιρεία, σύμφωνα με το σημ.5 παραπάνω, το αργότερο είκοσι (20) Εργάσιμες Ημέρες πριν την Έναρξη της Ειδικής Μελέτης.

 

Εάν η υποβολή της Παραγγελίας ή της Παραγγελίας Ειδικής Μελέτης γίνει μετά την προθεσμία που περιγράφεται στα σημ.6-8 παραπάνω, η Εταιρεία  μπορεί να προχωρήσει στη εκτέλεση της παραγγελίας ενημερώνοντας σχετικά τον Πελάτη. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται η παρ.4 σημ.2, ενώ η σύμβαση θεωρείται υπογεγραμμένη.

 

Σε περίπτωση αποκλίσεων μεταξύ των αποφάσεων του Κανονισμού και των αποφάσεων της Παραγγελίας ή της Παραγγελίας Ειδικής Μελέτης, προτεραιότητα έχουν οι αποφάσεις της Παραγγελίας ή της Παραγγελίας Ειδικής Μελέτης και όχι του παρόντος Κανονισμού.

 

Παρ. 3. ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Υποβάλλοντας την Παραγγελία ή την Παραγγελία Ειδικής Μελέτης ο Πελάτης διαβεβαιώνει την Εταιρεία ότι έχει όλα τα δικαιώματα χρήσης των υλικών που μεταβιβάζει στην Εταιρεία για παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών και ειδικότερα ότι: 

 

διαθέτει την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα για οποιαδήποτε υλικά, μεταξύ αυτών και εκείνα στις Διαφημίσεις, τα οποία μεταβιβάζει στην Εταιρεία για την εκτέλεση της σύμβασης,

η εκτέλεση της σύμβασης για παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών δεν θα παραβιάσει προσωπικά πνευματικά δικαιώματα κανενός,

διαθέτει όλες τις άδειες για διάδοση της εικόνας των προσώπων που παρουσιάζονται στα υλικά, μεταξύ αυτών και εκείνα στις Διαφημίσεις, που μεταβιβάζονται στην Εταιρεία στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης,

η εκτέλεση της σύμβασης για παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών δεν θα παραβιάσει οποιαδήποτε δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων και ειδικότερα δεν θα παραβιάσει οποιαδήποτε δικαιώματα προστασίας εμπορικών σημάτων ούτε διάσημων εμπορικών σημάτων,

η Δημοσίευση της Διαφήμισης δεν θα αποτελεί πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού,

η Δημοσίευση της Διαφήμισης που παρήγγειλε ο Πελάτης δεν παραβιάζει το νόμο, τα καλά ήθη, τους κανόνες κοινωνικής συνύπαρξης ούτε τα δικαιολογημένα συμφέροντα της Εταιρεία  ή τρίτων προσώπων,

 

Στην περίπτωση στην οποία οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του σημ.1 είναι αναληθείς, ο Πελάτης θα φέρει την ευθύνη για τη ζημιά που θα προκαλέσει στην Εταιρεία, όπως και θα απαλλάξει την Εταιρεία από την ευθύνη έναντι τρίτων προσώπων.

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη Δημοσίευση Διαφημίσεων καθώς και να αναστείλει τη Δημοσίευσή τους χωρίς αιτιολογία, ειδικά στην περίπτωση βάσιμης υποψίας για ασυμβατότητα του περιεχομένου των Διαφημίσεων με το νόμο, τα χρηστά ήθη, τους κανόνες κοινωνικής συνύπαρξης ή τα δικαιολογημένα συμφέροντα της Εταιρείας ή τρίτων προσώπων.

 

Οι εμφανιζόμενες στην Πύλη Διαφημίσεις και Ειδικές Μελέτες πρέπει να διαφοροποιούνται από τα γραφικά στοιχεία της Πύλης και πρέπει να αναγνωρίζονται ως διαφημίσεις. Η Εταιρεία  διατηρεί το δικαίωμα να επισημαίνει τις Διαφημίσεις και τις Ειδικές Μελέτες με τη λέξη ΄διαφήμιση΄, ΄πληρωμένη ανακοίνωση΄, ΄επιχορηγούμενη σύνδεση΄ ή με άλλες λέξεις που δηλώνουν καθαρά το διαφημιστικό χαρακτήρα της δημοσίευσης.

 

Ο Φάκελος της Μελέτης που θα εκπονηθεί από την Εταιρεία  αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρείας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για την αυτόνομη χρήση του Φακέλου της Μελέτης και το δικαίωμα εκμετάλλευσής του στα πλαίσια της δραστηριότητάς της, με την επιφύλαξη ότι η δημοσιοποίηση στοιχείων που θα επέτρεπαν την αναγνώριση του Πελάτη μπορεί να γίνει αποκλειστικά με την άδειά του. Το ίδιο ισχύει για οποιαδήποτε στατιστικά στοιχεία, στοιχεία αποτελεσμάτων, βάσεων δεδομένων που αποκτήθηκαν ή εκπονήθηκαν κατά την διάρκεια της παροχής των διαφημιστικών υπηρεσιών από την Εταιρεία .

 Παρ. 4. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Με την επιφύλαξη των σημ.4-5 παρακάτω, ο Πελάτης μπορεί να παραιτηθεί από την υλοποίηση της Παραγγελίας ή της Παραγγελίας Ειδικής Μελέτης. Η παραίτηση πρέπει να αποσταλεί σε οποιαδήποτε διεύθυνση που αναφέρεται στην παρ.2.4 του Κανονισμού.

Ως παραίτηση από την Παραγγελία θεωρείται επίσης η μη παράδοση των ολοκληρωμένων, σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή Διαφημίσεων, διαφημιστικών υλικών το αργότερο τρεις (3) Εργάσιμες Ημέρες πριν την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας της Διαφήμισης που καθορίζεται στην Παραγγελία.

 Ως παραίτηση από την Παραγγελία θεωρείται επίσης η μη παράδοση των ολοκληρωμένων υλικών που αφορούν την Ειδική Μελέτη, σύμφωνα με το Φάκελο της Μελέτης ο οποίος έγινε αποδεκτός από τον Πελάτη, το αργότερο πέντε (5) Εργάσιμες Ημέρες πριν την ημέρα Έναρξης της Ειδικής Μελέτης που καθορίζεται στο φάκελο της μελέτης που αποτελεί μέρος της Παραγγελίας Ειδικής Μελέτης.

 

Ο Πελάτης μπορεί να παραιτηθεί χωρίς επιβάρυνση από την εκτέλεση της παραγγελίας αν η παραίτηση ανακοινωθεί το αργότερο δέκα (10) Εργάσιμες Ημέρες πριν την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας της Διαφήμισης που είναι αντικείμενο της Παραγγελίας. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις παραίτησης από την εκτέλεση της παραγγελίας, ο Πελάτης θα καταβάλλει υπέρ της Εταιρείας  αποζημίωση για τις ενέργειες που ανέλαβε η Εταιρεία ως τη στιγμή ανακοίνωσης της παραίτησης:

 

σε περίπτωση παραίτησης από την εκτέλεση της Παραγγελίας μεταξύ της ενάτης και της τρίτης (3) Εργάσιμης Ημέρας πριν την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας της Διαφήμισης – ο Πελάτης θα καταβάλλει το 50% της αμοιβής που προκύπτει από την παραγγελία,

σε περίπτωση παραίτησης από την εκτέλεση της Παραγγελίας μία ή δυο Εργάσιμες Ημέρας πριν την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας της Διαφήμισης – ο Πελάτης θα καταβάλλει το 100% της αμοιβής που προκύπτει από την παραγγελία.

Στην περίπτωση παραίτησης από την εκτέλεση της Παραγγελίας Ειδικής Μελέτης, ο Πελάτης θα καταβάλλει υπέρ της Εταιρείας αποζημίωση για τις ενέργειες που ανέλαβε η Εταιρεία ως τη στιγμή ανακοίνωσης της παραίτησης:

στην περίπτωση παραίτησης από την εκτέλεση της Παραγγελίας Ειδικής Μελέτης το αργότερο δέκα (10) Εργάσιμες Ημέρες πριν την ημέρα Έναρξης της Ειδικής Μελέτης – ο Πελάτης θα καταβάλλει το 50% της αμοιβής που προκύπτει από την παραγγελία Ειδικής Μελέτης,

 στην περίπτωση παραίτησης από την εκτέλεση της Παραγγελίας Ειδικής Μελέτης την ένατη (9) Εργάσιμη Ημέρα πριν την ημέρα Έναρξης της Ειδικής Μελέτης – ο Πελάτης θα καταβάλλει το σύνολο της αμοιβής που προκύπτει από την παραγγελία Ειδικής Μελέτης.

Σύμφωνα με την παρ.5 του παρόντος Κανονισμού, η μη εμπρόθεσμη πληρωμή θα είναι συνώνυμη της παραίτησης από την εκτέλεση της Παραγγελίας ή της Παραγγελίας Ειδικής Μελέτης.

 

Παρ. 5. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η αμοιβή που προκύπτει από την Παραγγελία υπολογίζεται βάσει του Τιμοκαταλόγου. Η αμοιβή για την εκτέλεση της Παραγγελίας Ειδικής Μελέτης ή υπηρεσιών που δεν αναφέρονται στον Τιμοκατάλογο καθορίζεται ξεχωριστά.

 

Η Εταιρεία  διατηρεί τη δυνατότητα διαπραγματεύσεων για τα ποσά του Τιμοκαταλόγου, ειδικότερα για παροχή εκπτώσεων.

 Η αμοιβή για την εκτέλεση της Παραγγελίας πρέπει να καταβληθεί ολόκληρη προκαταβολικά με έμβασμα στο τραπεζικό λογαριασμό που αναφέρεται στο προτιμολόγιο, το αργότερο μία (1) Εργάσιμη Ημέρα πριν την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας της Διαφήμισης.  

 Η αμοιβή για την εκτέλεση της Παραγγελίας Ειδικής Μελέτης πρέπει να καταβληθεί ολόκληρη προκαταβολικά το αργότερο πέντε (5) Εργάσιμες Ημέρες πριν την ημέρα Έναρξης της Ειδικής Μελέτης.

 Όλες οι τιμές για παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών από την Εταιρεία  είναι καθαρές τιμές (χωρίς ΦΠΑ) και θα προσαυξηθούν με το ανάλογο συντελεστή του ΦΠΑ.

 Ως ημέρα καταβολής της πληρωμής θεωρείται η ημέρα κατάθεσης της αμοιβής στο λογαριασμό της Εταιρείας.

Η Εταιρεία θα εκδώσει τιμολόγιο με ΦΠΑ μέσα σε επτά (7) ημέρες από την λήψη της πληρωμής στο τραπεζικό λογαριασμό.

Η Εταιρεία μπορεί να αναστείλει την εκτέλεση της Παραγγελίας ή της Παραγγελίας Ειδικής Μελέτης σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής σύμφωνα με τις προθεσμίες της παρούσας παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία θα ορίσει άλλη ημερομηνία Δημοσίευσης της Διαφήμισης και αντίστοιχα άλλες προθεσμίες εκτέλεσης της Ειδικής Μελέτης.

Ο Πελάτης δεν μπορεί να παρακρατεί οποιαδήποτε ποσά από αμοιβή που οφείλεται στην Εταιρεία.

Πρακτορείο διαφημίσεων ή άλλος διαφημιστικός μεσολαβητής, ο οποίος παρουσιάζεται ενώπιον της Εταιρείας για λογαριασμό του πελάτη του, δεσμεύεται μαζί με τον εντολέα του για τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την Παραγγελία διαφήμισης ή την Παραγγελία Ειδικής Μελέτης που υποβάλλεται εκ μέρος του εν λόγω πελάτη.

 

Παρ. 6. ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Ο Πελάτης υποχρεούται να καταθέσει παράπονο εγγράφως μέσα σε 10 Εργάσιμες Ημέρες από την ημέρα εμφάνισης ελαττώματος ή σφάλματος στη δημοσιευμένη Διαφήμιση. Το παράπονο πρέπει να περιλαμβάνει την τεκμηριωμένη περιγραφή ελαττωμάτων ή σφαλμάτων στο υλικό της παραγγελίας.

 

Αν δεν τηρηθεί από τον Πελάτη η προθεσμία που αναφέρεται στο παραπάνω σημ.1, καθώς και η έγγραφη μορφή της καταγγελίας, ο Πελάτης δεν θα έχει το δικαίωμα κατάθεσης παραπόνων, μεταξύ αυτών και για τα επόμενα ελαττώματα Διαφημίσεων του ιδίου υλικού. 

 

Η Εταιρεία θα εξετάσει τη βασιμότητα του παραπόνου μετά από διαβουλεύσεις με τον Πελάτη.

 

Η καταγγελία εξετάζεται από την Εταιρεία  χωρίς καθυστερήσεις, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την ημέρα κατάθεσής του από τον Πελάτη.

 

Η υποβολή παραπόνου δεν αναστέλλει τις πληρωμές που προκύπτουν από την Παραγγελία ή την Παραγγελία Ειδικής Μελέτης.

 

Παρ. 7. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η Εταιρεία φέρει την ευθύνη για την μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση της Παραγγελίας ή της Παραγγελίας Ειδικής Μελέτης βάσει αποκλειστικά των διατάξεων του Κανονισμού.

 

Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για ζημιές του Πελάτη συνεπεία ανωτέρας βίας, όπως πόλεμοι, απεργίες, ανταπεργίες, πυρκαγιές, πλημμύρες και άλλες φυσικές καταστροφές, βλάβες δικτύου ηλεκτροδότησης ή διαδικτύου, οργανωμένες μαζικές διαμαρτυρίες, ή υπαιτιότητας τρίτων προσώπων.

 

Η Εταιρεία φέρει ευθύνη έναντι του Πελάτη για την μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση της Παραγγελίας ή της Παραγγελίας Ειδικής Μελέτης. Αυτό αφορά μόνο τις ζημιές του Πελάτη ύστερα από εσκεμμένες ενέργειες, εγκατάλειψη ή βαριά αμέλεια από την πλευρά της Εταιρείας, ως το ύψος της καθαρής αμοιβής που προκύπτει από την Παραγγελία ή την Παραγγελία Ειδικής Μελέτης.

 

Εξαιρείται η ευθύνη της Εταιρείας για διαφυγόντα κέρδη.

 

Παρ. 8. ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έναρξη ισχύος του Κανονισμού την …

Για ζητήματα που δεν ρυθμίζονται με το παρόν Κανονισμό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα, ο νόμος περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και ο νόμος περί παροχής υπηρεσιών μέσω της ηλεκτρονικής οδού.

 

Όλες οι διαφορές σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, των σχετικών δηλώσεων ή συμβάσεων, θα επιλύονται από το αρμόδιο για την έδρα της Εταιρείας  δικαστήριο.

 

Η Εταιρεία  διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του Κανονισμού ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Για την τροποποίηση του Κανονισμού η Εταιρεία θα ενημερώσει τους Πελάτες καθώς και τρίτα πρόσωπα στη διεύθυνση www.ourclass.gr/advertising. Για Παραγγελίες και Παραγγελίες Ειδικής Μελέτης που υποβλήθηκαν πριν την ημέρα τροποποίησης του Κανονισμού εφαρμόζεται ο ισχύων Κανονισμός πριν την τροποποίηση, εκτός αν οι Συμβαλλόμενοι αποφασίσουν κάτι διαφορετικό στην Παραγγελία ή στην Παραγγελία Ειδικής Μελέτης.

 

Στην περίπτωση που δεν ισχύει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του Κανονισμού, οι υπόλοιπες θα παραμείνουν δεσμευτικές.

 

Map-transparent 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13