όροι χρήσης

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Διατάξεις καταρτίστηκαν σύμφωνα με τo ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο και περιγράφουν τους κανόνες λειτουργίας της πλατφόρμας επικοινωνίας (Ιστότοπο Κοινωνικής Δικτύωσης) που λειτουργεί στην περιοχή http://www.ourclass.gr , όπως επίσης τους κανονισμούς παροχής και χρήσης των Υπηρεσιών, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Χρηστών, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του ιστότοπου http://www.ourclass.gr .

Πριν τη χρήση των Υπηρεσιών, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά και να αποδεχτείτε τους παρόντες Γενικούς Όρους και Διατάξεις (συμπεριλαμβανομένων των επισυναπτόμενων παραρτημάτων). Σε περίπτωση τροποποίησης των Γενικών Όρων και Διατάξεων, ο Χρήστης δύναται είτε να αποδεχτεί τις τροποποιήσεις των Γενικών Όρων και Διατάξεων και να κάνει χρήση των Υπηρεσιών σύμφωνα με τους τροποποιηθέντες Γενικούς Όρους και Διατάξεις είτε να προβεί σε τερματισμό του Συμφωνητικού σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους και Διατάξεις που δεσμεύουν τον Χρήστη. Σε περίπτωση μη τερματισμού του Συμφωνητικού από πλευράς του Χρήστη, οι τροποποιημένοι Γενικοί Όροι και Διατάξεις τίθενται σε ισχύ κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία.

Η επωνυμία, η γενική σύλληψη, η γραφική παρουσίαση, τα λογότυπα, τα γραφικά, τα εμπορικά σήματα, το λογισμικό και η βάση δεδομένων του Ιστότοπου προστατεύονται δια νόμου.

ΑΡΘΡΟ 2 ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια του παρόντος επεξηγούνται στη συνέχεια:

 1. Βάση Δεδομένων Λογαριασμού – πρόκειται για το σύνολο των Δεδομένων ή Προσωπικών Δεδομένων που αναρτώνται στον Ιστότοπο από τους Χρήστες και τα οποία, με τη σύμφωνη γνώμη του Χρήστη, συγκεντρώνονται και υπόκεινται σε οργανωμένη επεξεργασία από το σύστημα ΤΠ, ως μέρος των Υπηρεσιών που προσφέρει.
 2. Δεδομένα – πρόκειται για κάθε είδους περιεχόμενα και ειδικότερα για τις πληροφορίες, τις φωτογραφίες και τα σχόλια που αναρτώνται οικειοθελώς από τους Χρήστες στον Ιστότοπο.
 3. Προσωπικά Δεδομένα – πρόκειται για τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται σε ένα δελτίο εγγραφής στη διεύθυνση http://www.ourclass.gr και αφορούν κάποιο συγκεκριμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο. O ιστότοπος http://www.ourclass.gr υποβάλλει τις εν λόγω πληροφορίες σε επεξεργασία, με στόχο την ορθή παροχή των Υπηρεσιών, ως ορίζεται συγκεκριμένα στους Γενικούς Όρους και Διατάξεις του Ιστότοπου http://www.ourclass.gr , για λειτουργικούς ή στατιστικούς σκοπούς που άπτονται της λειτουργίας του και για λοιπούς λόγους εγκεκριμένους εκ των προτέρων από τους Χρήστες. 
 4. Πραγματικός Λογαριασμός – χώρος στον διακομιστή τον οποίο προσφέρει ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr στον Χρήστη, όπου ο Χρήστης αναρτά και διαχειρίζεται δεδομένα. Ο Χρήστης είναι αυτός που αποφασίζει τον στόχο και τον τρόπο διαχείρισης των Δεδομένων στα πλαίσια του Πραγματικού Λογαριασμού Χρήστη. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των παρόντων Γενικών Όρων και Διατάξεων, μέσω του Πραγματικού Λογαριασμού Χρήστη, ο Χρήστης έχει πρόσβαση στο σύνολο των Υπηρεσιών που προσφέρονται εντός του Ιστότοπου (εξαιρουμένων των Υπηρεσιών που προϋποθέτουν περαιτέρω διαδικασίες πρόσβασης ή περαιτέρω νομικές πράξεις).
 5. Πλασματικός Λογαριασμός – χώρος στον διακομιστή τον οποίο προσφέρει ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr στον Χρήστη, με στόχο τη δημιουργία Λογαριασμού, όπου ο Χρήστης αναρτά και διαχειρίζεται δεδομένα. Κάθε Χρήστης Πλασματικού Λογαριασμού δύναται να κάνει περιορισμένη χρήση του Ιστότοπου ως ένα βαθμό, σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος. Κάθε Λογαριασμός που δεν ανταποκρίνεται στους όρους και τις διατάξεις που ισχύουν για τους Πραγματικούς Λογαριασμούς θεωρείται Πλασματικός Λογαριασμός. Ο Χρήστης είναι αυτός που αποφασίζει τον στόχο και τον τρόπο διαχείρισης των Δεδομένων στα πλαίσια του Λογαριασμού Χρήστη (εξαιρουμένων των Υπηρεσιών που προϋποθέτουν περαιτέρω διαδικασίες πρόσβασης ή περαιτέρω νομικές πράξεις).
 6. Επίσημος Λογαριασμός – πρόκειται για έναν Πραγματικό ή Πλασματικό Λογαριασμό που δημιουργήθηκε σύμφωνα με τους γενικούς όρους και διατάξεις της Υπηρεσίας Επίσημου Λογαριασμού, για την οποία ισχύουν οι παρόντες Γενικοί Όροι και Διατάξεις όσον αφορά τα ζητήματα που ενδεχομένως δεν ορίζονται στους προαναφερθέντες γενικούς όρους και διατάξεις. Ο Χρήστης είναι αυτός που αποφασίζει τον στόχο και τον τρόπο διαχείρισης των Δεδομένων στα πλαίσια του Λογαριασμού Χρήστη. Ο Επίσημος Λογαριασμός δύναται να εκχωρηθεί σε συνεταίρους του ιστότοπου http://www.ourclass.gr έπειτα από σχετική επικύρωση και απόφαση της τελευταίας.
 7. Χορηγούμενος Λογαριασμός – πρόκειται για έναν Πραγματικό ή Πλασματικό Λογαριασμό που δημιουργεί ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr για τρίτα μέρη και βάσει συμφωνητικού που συνάπτεται μεταξύ του ιστότοπου http://www.ourclass.gr  και του εκάστοτε τρίτου μέρους.
 8. Κωδικός Εισόδου / Όνομα Χρήστη – πρόκειται για μια σειρά χαρακτήρων που εισάγει ο Χρήστης στον Ιστότοπο κατά το στάδιο δημιουργίας του Λογαριασμού, η οποία επιτρέπει την ταυτοποίηση του Χρήστη ενόσω κάνει χρήση του Ιστότοπου. Ο Κωδικός Εισόδου δεν αλλάζει καθώς, από τεχνικής πλευράς, αποτελεί μια μοναδική σειρά χαρακτήρων.
 9. Ιστότοπος – η διαδικτυακή πύλη που διαχειρίζεται ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr .
 10. Συνομιλία – πρόκειται για έναν διαδικτυακό επικοινωνητή για επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, ο οποίος προσφέρεται στους Χρήστες και είναι ειδικά σχεδιασμένος για την εσωτερική επικοινωνία εντός του Ιστότοπου.
 11. Πρόσωπο – πρόκειται για κάθε φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή οργανισμό χωρίς ιδιότητα νομικού προσώπου, στο οποίο εκχωρείται ικανότητα δικαιοπραξίας δια νόμου.
 12. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο – πρόκειται για μια υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων που προσφέρεται στους Χρήστες και είναι ειδικά σχεδιασμένη για την επικοινωνία εντός του Ιστότοπου.
 13. Λογαριασμός – χώρος/σελίδα στον διακομιστή του Ιστότοπου που προσφέρεται στους Χρήστες για την ανάρτηση δεδομένων στα οποία δύνανται να έχουν πρόσβαση οι λοιποί Χρήστες και τα οποία δύναται να εκμεταλλεύεται ο ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr  έπειτα από την συναίνεση και εκχώρηση δικαιώματος του εκάστοτε Χρήστη και σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Διατάξεις.
 14. Γενικοί  Όροι και Διατάξεις – πρόκειται για το παρόν έγγραφο, στο οποίο καθορίζονται οι όροι και οι διατάξεις χρήσεως του Ιστότοπου και στο οποίο αναφέρονται, ειδικότερα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Χρηστών και του ιστότοπου ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr , συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος εγγράφου.
 15. RSS – μήνυμα συρμού προσβάσιμο εντός του Ιστότοπου, το οποίο μεταδίδεται σε συγκεκριμένη γλώσσα.
 16. Υπηρεσία Παρακολούθησης – πρόκειται για μια Υπηρεσία που προσφέρεται στη διεύθυνση ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr και επιτρέπει τη δημοσίευση αναρτήσεων έως και 250 χαρακτήρων. Οι Όροι και Διατάξεις της Υπηρεσίας Παρακολούθησης επισυνάπτονται ως Παράρτημα 1 στο παρόν.
 17. Σπαμ (Spam) – ηλεκτρονικά μηνύματα (συνήθως διαφημιστικού περιεχομένου) που αποστέλλονται εντός του Ιστότοπου μέσω του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και της υπηρεσίας Παρακολούθησης ή τα οποία αναρτώνται σε άλλο χώρο του Ιστότοπου και αποστέλλονται αυτόκλητα χωρίς να έχουν ζητηθεί ή εγκριθεί από τον παραλήπτη.
 18. Συμφωνητικό – πρόκειται για ένα συμφωνητικό παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών που συνάπτεται μεταξύ του Χρήστη και του ιστότοπου http://www.ourclass.gr κατά την αποδοχή των Γενικών Όρων και Διατάξεων από μέρους του Χρήστη. Το περιεχόμενο του εν λόγω συμφωνητικού αντιστοιχεί στο περιεχόμενο των Γενικών Όρων και Διατάξεων.
 19. Υπηρεσία/ες – πρόκειται για τις υπηρεσίες που προσφέρει ο ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr στους Χρήστες βάσει του Συμφωνητικού, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών Παρακολούθησησς και Συνομιλίας, των φόρουμ, των ετικετών φίλων, των παιχνιδιών και του RSS. Με τη σύναψη του Συμφωνητικού, ο Χρήστης επιτρέπει στον ιστότοπο http://www.ourclass.gr  να εμφανίζει τις Υπηρεσίες στον Λογαριασμό Χρήστη και να τις κοινοποιεί μέσω της υπηρεσίας Συνομιλία ή του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.  
 20. Χρεούμενες Υπηρεσίες – πρόκειται για Υπηρεσίες τις οποίες ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr χρεώνει επιπλέον και οι οποίες περιλαμβάνουν, ειδικότερα, ανταλλαγή φωτογραφιών, Επισκέπτες, Εικόνες Super Face, Super Φωτογραφίες, εικονικά δώρα, φόντα, ταπετσαρίες και κάρτες. 
 21. Χρήστης – πρόκειται για κάθε πρόσωπο με πλήρη ικανότητα δικαιοπραξίας, στο οποίο έχει παραχωρηθεί δικαίωμα πρόσβασης στις Υπηρεσίες με την αποδοχή των Γενικών Όρων και Διατάξεων. Πρόσωπα ανήλικα ή χωρίς πλήρη ικανότητα δικαιοπραξίας δύναται να γίνουν Χρήστες με τη συναίνεση του/της νομίμου αντιπροσώπου τους.
 22. Χρήστης Πραγματικού Λογαριασμού – πρόκειται για κάθε Χρήστη που διαθέτει Λογαριασμό με την ιδιότητα του Πραγματικού Λογαριασμού και ο οποίος χρησιμοποιεί ή δύναται να χρησιμοποιήσει τον Λογαριασμό. 
 23. Χρήστης Πλασματικού Λογαριασμού – πρόκειται για κάθε Χρήστη που διαθέτει Λογαριασμό με την ιδιότητα του Πλασματικού Λογαριασμού και ο οποίος χρησιμοποιεί ή δύναται να χρησιμοποιήσει τον Λογαριασμό.
 24. Αξιόπιστο Μήνυμα – πρόκειται για ένα μήνυμα που απευθύνεται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Χρηστών μέσω της φόρμας επικοινωνίας που διατίθεται στη διεύθυνση http://www.ourclass.gr και δια του οποίου αναφέρονται περιεχόμενα που ενδεχομένως να παραβιάζουν νομοθετικές διατάξεις (π.χ.παραβίαση των προστατευόμενων με νόμο δικαιωμάτων των Χρηστών/Προσώπων) και τα οποία, ως εκ τούτου, θα πρέπει είτε να διαγράφονται είτε να καθίστανται μη προσβάσιμα. Στα Αξιόπιστα Μηνύματα θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του προσώπου που προβαίνει στην κοινοποίηση, επαρκείς πληροφορίες που να επιτρέπουν στον ιστότοπο http://www.ourclass.gr να εντοπίζει το αμφιλεγόμενο περιεχόμενο (π.χ. πλήρης διεύθυνση URL) και μια δήλωση από πλευράς του Προσώπου/Χρήστη που προβαίνει στην κοινοποίηση ότι ενεργεί με καλή πίστη, υπό την έννοια πως ο ίδιος είναι πεπεισμένος για τη μη νομιμότητα του καταγγελλόμενου περιεχομένου. Αξιόπιστα Μηνύματα θεωρούνται επίσης, οι έγγραφες κοινοποιήσεις/κλητεύσεις τοπικών αρχών και οργανισμών που γίνονται σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

 1. Η εταιρεία ΄ITAXIMAS LTD΄ (εταιρεία περιορισμένης ευθύνης) είναι η διαχειρίστρια εταιρεία του Ιστότοπου http://www.ourclass.gr και έχει καταστατική έδρα στην εξής διεύθυνση : 3rd Floor, Palladium House, 1-4 Argyll Street, London, United Kingdom, W1F 7LD.
 2. Η λειτουργία του Ιστότοπου από μέρους του ιστότοπου http://www.ourclass.gr περιλαμβάνει κυρίως τα εξής:
  1. Τη δημιουργία μιας πλατφόρμας επικοινωνίας, διατηρώντας π.χ. από την πλευρά του ιστότοπου http://www.ourclass.gr τη Βάση Δεδομένων Λογαριασμών δια της οποίας επιτρέπεται στον Χρήστη η ανάκτηση και η κοινοποίηση πληροφοριών, σχολίων ή προσωπικών απόψεων από τον Χρήστη και η δημιουργία σχέσεων μεταξύ των Χρηστών.
  2. Την παροχή εκ μέρους του ιστότοπου http://www.ourclass.gr χώρου στον διακομιστή όπου θα επιτρέπεται η ανάρτηση Δεδομένων από τον Χρήστη.
  3. Την παροχή των Υπηρεσιών.
 3. Προκειμένου ο Χρήστης να δύναται να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο, θα πρέπει να διαθέτει μια συσκευή πρόσβασης στο Διαδίκτυο που να έχει λογισμικό πλοήγησης και να είναι συμβατή με cookies, όπως επίσης κι έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) (εξαιρούνται οι λεγόμενες προσωρινές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 4 του παρόντος.
 4. Απαγορεύεται ρητά η χρήση ιών, διαδικτυακών ρομπότ, ιών τύπου worm και λοιπών ηλεκτρονικών κωδικών, αρχείων κι εφαρμογών λογισμικού εντός του Ιστότοπου (και ειδικότερα προγραμμάτων εντολών κι εφαρμογών αυτοματοποίησης διαδικασιών, λοιπών κωδικών, αρχείων κι εργαλείων).
 5. Ο Χρήστης γνωρίζει ότι η χρήση των λογισμικών Adblock Plus και/ή Flashblock δύναται να προκαλέσει δυσλειτουργία ή πλήρη αδρανοποίηση του Ιστότοπου.

ΑΡΘΡΟ 4 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

 1. Αποδεχόμενους τους παρόντες Γενικούς Όρους και Διατάξεις, ο Χρήστης εγκρίνει το σύνολο των όρων και διατάξεων του παρόντος και δεσμεύεται ότι θα συμμορφώνεται με αυτούς. Η χρήση του Ιστότοπου  συνεπάγεται την αποδοχή των Γενικών Όρων και Διατάξεων.
 2. Ο Ιστότοπος έχει σχεδιαστεί προκειμένου να χρησιμοποιείται από τους Χρήστες.
 3. Η δημιουργία και η χρήση του Λογαριασμού για τις Υπηρεσίες που προσφέρει ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr και χρήση των λειτουργιών του Ιστότοπου γίνονται οικειοθελώς και είναι δωρεάν (εξαιρουμένων των Χρεούμενων Υπηρεσιών).
 4. Το Συμφωνητικό συνάπτεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 5 του παρόντος και του Άρθρου 8 των παρόντων Γενικών Όρων και Διατάξεων, για αόριστο χρονικό διάστημα κι έπειτα από την αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων και Διατάξεων.
 5. Σε περίπτωση θανάτου ενός Χρήστη με την ιδιότητα φυσικού προσώπου και σε περίπτωση εκκαθάρισης ενός Χρήστη με την ιδιότητα νομικού προσώπου ή οργανισμού χωρίς την ιδιότητα νομικού προσώπου, το παρόν Συμφωνητικό τερματίζεται και ο Λογαριασμός Χρήστη καταργείται εφόσον γίνει κοινοποίηση της καταστάσεως στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μέσω της φόρμας επικοινωνίας που διατίθεται στη διεύθυνση http://www.ourclass.gr   
 6. Η διαδικασία εγγραφής έγκειται στη συμπλήρωση του δελτίου που διατίθεται στη διεύθυνση http://www.ourclass.gr και την αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων και Διατάξεων. Η αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων και Διατάξεων ισοδυναμεί με σύναψη του Συμφωνητικού.  
 7. Κατά τη διαδικασία εγγραφής Λογαριασμού, ο Χρήστης καλείται να αποφασίσει εάν ο Λογαριασμός που δημιουργείται θα είναι Πραγματικός ή Πλασματικός Λογαριασμός. Το είδος του Λογαριασμού δεν γίνεται να αλλάξει εκ των υστέρων. Ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr δύναται να αλλάξει το προφίλ του Λογαριασμού έπειτα από σχετική αίτηση του Χρήστη σύμφωνα με την εξής διαδικασία:
  1. Ο Χρήστης προσδιορίζει τον Λογαριασμό στην επιλογή ΄Αναφορά πλασματικού προφίλ΄,
  2. Ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr επιβεβαιώνει τα Προσωπικά Δεδομένα με έναν από τους εξής τρόπους: ζητώντας επεξηγήσεις από τον Χρήστη, ζητώντας από τον Χρήστη να προσκομίσει οικειοθελώς κάποιο έγγραφο που να επιβεβαιώνει την ακρίβεια των Προσωπικών Δεδομένων του Χρήστη ή συγκρίνοντας τον εκάστοτε Λογαριασμό με έτερους λογαριασμούς που περιλαμβάνουν τα ίδια Δεδομένα ή Προσωπικά Δεδομένα.
  3. Εφόσον ολοκληρωθεί η επαλήθευση, ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr δύναται να αλλάξει τον τύπο του Λογαριασμού. 
 8. Κάθε Χρήστης Πραγματικού Λογαριασμού οφείλει να δηλώσει τα αληθή Προσωπικά Δεδομένα Χρήστη με την εξής μορφή: όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) (εξαιρουμένης της λεγόμενης προσωρινής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και φύλο. Οι Χρήστες Πραγματικού Λογαριασμού απαγορεύεται να αναρτούν Προσωπικά Δεδομένα ή φωτογραφίες τρίτων μερών στον Ιστότοπο χωρίς την προηγούμενη νόμιμη συγκατάθεση των εν λόγω τρίτων μερών.
 9. Οι Χρήστες Πλασματικού Λογαριασμού δύνανται να δηλώσουν πλασματικά Δεδομένα. Οι Χρήστες Πλασματικού Λογαριασμού απαγορεύεται να αναρτούν Προσωπικά Δεδομένα ή φωτογραφίες τρίτων μερών στον Ιστότοπο χωρίς την προηγούμενη νόμιμη συγκατάθεση των εν λόγω τρίτων μερών.
 10. Η αποδοχή των Γενικών Όρων και Διατάξεων από έναν Χρήστη Πραγματικού Λογαριασμού ισοδυναμεί με ανάληψη των εξής δεσμεύσεων από πλευράς του Χρήστη :
  1. Έχω διαβάσει τους Γενικούς Όρους και Διατάξεις και αποδέχομαι το σύνολο των σχετικών προβλέψεων.
  2. Ξεκίνησα οικειοθελώς να κάνω χρήση των Υπηρεσιών του Ιστότοπου.
  3. Τα Προσωπικά Δεδομένα που αναφέρονται στο δελτίο εγγραφής, τα οποία ενδεχομένως να διαφοροποιηθούν αργότερα κατά τη διάρκεια χρήσεως του Ιστότοπου, είναι αληθή και τα Δεδομένα που αναρτώνται στον Λογαριασμό συμμορφώνονται με τη νομοθεσία και δεν παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων.
  4. Επιτρέπω στην εταιρεία ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα μου, ως αυτά αναφέρονται αρχικά στο δελτίο εγγραφής και ως ενδέχεται να τροποποιηθούν αργότερα κατά τη διάρκεια χρήσεως του Ιστότοπου, με στόχο τη δέουσα παροχή των Υπηρεσιών σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους και Διατάξεις του Ιστότοπου και για λειτουργικούς ή στατιστικούς σκοπούς που άπτονται της λειτουργίας του Ιστότοπου.
  5. Επιτρέπω και παρέχω την συγκατάθεσή μου, άνευ οποιουδήποτε ανταλλάγματος, στον ιστότοπο http://www.ourclass.gr να κάνει χρήση της αναρτηθείσας στον Ιστότοπο εικόνας μου για λόγους που αφορούν την παροχή των Υπηρεσιών και τη λειτουργικότητα του Ιστότοπου. Επίσης, δηλώνω ότι για την ανάρτηση φωτογραφιών έτερων Προσώπων στον Ιστότοπο έχω λάβει τη σχετική συγκατάθεση των εν λόγω Προσώπων.
  6. Αποδέχομαι την αποστολή και παραλαβή κοινοποιήσεων του συστήματος, μηνυμάτων του ιστότοπου http://www.ourclass.gr και μηνυμάτων σχετικά με τυχόν διαταραχές, αλλαγές και προσωρινές διακοπές στη λειτουργία του Ιστότοπου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο που αναφέρονται στις ρυθμίσεις του Λογαριασμού.
  7. Τα Προσωπικά Δεδομένα, οι φωτογραφίες και οι πληροφορίες σχετικά με τρίτα Πρόσωπα έχουν αναρτηθεί στον Λογαριασμό οικειοθελώς, νομίμως και με τη συγκατάθεση των εκάστοτε τρίτων Προσώπων.
  8. Επιτρέπω στον ιστότοπο http://www.ourclass.gr να προσφέρει Υπηρεσίες εντός του Λογαριασμού μου στον Ιστότοπο.
  9. Γνωρίζω την ευθύνη που συνεπάγεται η ανάρτηση Δεδομένων, Προσωπικών Δεδομένων και φωτογραφιών τρίτων μερών στον Ιστότοπο χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των εν λόγω τρίτων μερών.
  10. Δέχομαι και δεσμεύομαι να κάνω χρήση του Ιστότοπου σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους και Διατάξεις και να συμμορφώνομαι με τον προβλεπόμενο τρόπο χρήσης του Ιστότοπου ως ορίζεται βάσει των προβλέψεων του παρόντος.
  11. Δέχομαι και επιτρέπω στον ιστότοπο http://www.ourclass.gr να διαγράφει τυχόν Δεδομένα που αναρτώ στον Ιστότοπο και τα οποία κρίνονται απρεπή ή θεωρείται ότι προωθούν συμπεριφορές επιβλαβείς για την υγεία.
  12. Δέχομαι και επιτρέπω στον ιστότοπο http://www.ourclass.gr να τροποποιεί ή να καταργεί ελεύθερα την εμφάνιση του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης/μορφοποίησης του Λογαριασμού μου κλπ, και ειδικότερα εφόσον πρόκειται για τεχνικούς ή νομικούς λόγους καθώς επίσης, να προσθέτει πληροφορίες, παράθυρα, λεζάντες και διαφημίσεις εντός του Ιστότοπου ή του Λογαριασμού (συμπεριλαμβανομένου του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου). 
  13. Από ενδιαφέρον για την ποιότητα του Ιστότοπου, δέχομαι κι επιτρέπω στον ιστότοπο http://www.ourclass.gr να αποφασίζει ελεύθερα σχετικά με το περιεχόμενο του Ιστότοπου, όπως π.χ. να καταργεί και να τροποποιεί τις Υπηρεσίες του Ιστότοπου, να εμποδίζει την πρόσβαση Χρηστών στον Ιστότοπο, να διακόπτει τη λειτουργία του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών του Ιστότοπου, να μεταβιβάσει τα δικαιώματα επί του Ιστότοπου και να προβαίνει στις νομικές ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες αναφορικά με τον Ιστότοπο. Συγκεκριμένα, η υπηρεσία Αξιόπιστων Μηνυμάτων δύναται να αποτελεί τη βάση για τη διαγραφή και το ΄κλείδωμα΄ ανάλογων περιεχομένων.  

ΑΡΘΡΟ 5 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ                                                                 

Αποδεχόμενος τους παρόντες Γενικούς Όρους και Διατάξεις, ο Χρήστης επιτρέπει και παρέχει την συναίνεσή του στον ιστότοπο http://www.ourclass.gr να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Διατάξεις αλλά και σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις της Δήλωσης Ιδιωτικού Απορρήτου.

Ορισμένες από τις Υπηρεσίες μας, σας δίνουν τη δυνατότητα υποβολής περιεχομένου. Διατηρείτε την κυριότητα τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που σας ανήκουν στο συγκεκριμένο περιεχόμενο. Εν συντομία, ό,τι σας ανήκει παραμένει δικό σας.

Όταν μεταφορτώνετε ή με άλλο τρόπο υποβάλλετε περιεχόμενο στις Υπηρεσίες μας, δίνετε στην Εταιρεία (και σε εκείνους με τους οποίους συνεργάζεται) μια παγκόσμια άδεια χρήσης, φιλοξενίας, αποθήκευσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, δημιουργίας παράγωγων έργων  (όπως αυτά που προκύπτουν από μεταφράσεις, προσαρμογές ή άλλες αλλαγές που πραγματοποιούμε, προκειμένου το περιεχόμενό σας να λειτουργεί καλύτερα με τις Υπηρεσίες μας), επικοινωνίας, δημοσίευσης, δημόσιας εκτέλεσης, δημόσιας προβολής και διανομής του εν λόγω περιεχομένου. Τα δικαιώματα που εκχωρείτε στη συγκεκριμένη άδεια παραχωρούνται για το συγκεκριμένο σκοπό της λειτουργίας, της προώθησης και της βελτίωσης των Υπηρεσιών μας καθώς και για την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών. Αυτή η άδεια εξακολουθεί να ισχύει ακόμα και αν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας. Επίσης, σε ορισμένες από τις Υπηρεσίες μας, υπάρχουν όροι ή ρυθμίσεις που περιορίζουν το εύρος χρήσης του περιεχομένου που υποβάλλεται στις εν λόγω Υπηρεσίες. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να μας εκχωρήσετε αυτήν την άδεια για οποιοδήποτε περιεχόμενο υποβάλλετε στις Υπηρεσίες μας.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία χρησιμοποιεί και αποθηκεύει περιεχόμενο στην πολιτική απορρήτου για συγκεκριμένες Υπηρεσίες. Εάν υποβάλετε σχόλια ή προτάσεις σχετικά με τις Υπηρεσίες μας, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα σχόλια ή τις προτάσεις σας χωρίς υποχρέωση απέναντί σας.

 1. Ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr έχει στη διάθεσή του τα Προσωπικά Δεδομένα των Χρηστών σύμφωνα με νομοθετικές διατάξεις και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου της Ελλάδας άρθρο 6 του Ν.2472/1997 περί της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Τήρησης Αρχείου/Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων και θεωρείται Διαχειριστής των Προσωπικών Δεδομένων.  
 2. Ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr κατέχει τα Προσωπικά Δεδομένα των Χρηστών στο βαθμό που κρίνεται απαραίτητο για τη σύναψη και την προσαρμογή του περιεχομένου του Συμφωνητικού, την τροποποίηση, τον τερματισμό και τη δέουσα παροχή των Υπηρεσιών δια ηλεκτρονικών μέσων καθώς και για τη σύναψη διακανονισμών με τον Χρήστη.
 3. Ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr έχει το δικαίωμα να προσφέρει στους Χρήστες την υπηρεσία του Ιστότοπου και τις Υπηρεσίες του ιστότοπου υπό την προϋπόθεση ότι ο Χρήστης έχει επαληθεύσει τη συμμόρφωση των Προσωπικών Δεδομένων μέσω των κατάλληλων εγγράφων, π.χ.μέσω της αποστολής φωτοαντίγραφου ενός εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητα του Χρήστη. Η αποστολή του εν λόγω φωτοαντίγραφου είναι προαιρετική. Σε περίπτωση μη αποστολής του φωτοαντίγραφου ή σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με το εν λόγω φωτοαντίγραφο, η Εταιρεία δύναται να αρνηθεί την παροχή της υπηρεσίας του Ιστότοπου ή των λοιπών Υπηρεσιών.
 4. Ακόμη, ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr έχει το δικαίωμα καθόλη τη διάρκεια ισχύος του Συμφωνητικού να εξακολουθήσει την παροχή της υπηρεσίας του και των Υπηρεσιών του προς τον Χρήστη υπό την προϋπόθεση ότι ο Χρήστης έχει επιβεβαιώσει τη συμμόρφωση των Προσωπικών Δεδομένων δια των προβλεπόμενων εγγράφων, π.χ.μέσω της αποστολής φωτοαντίγραφου ενός εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητα του Χρήστη. Η αποστολή του εν λόγω φωτοαντίγραφου είναι προαιρετική. Σε περίπτωση μη αποστολής του φωτοαντίγραφου ή δημιουργίας αμφιβολιών σχετικά με το εν λόγω φωτοαντίγραφο, ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr δύναται να ΄παγώσει΄ τον Λογαριασμό έως ότου επιλυθεί το ζήτημα ή να καταργήσει το Λογαριασμό εφόσον οι απαραίτητες πληροφορίες δεν προσκομιστούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
 5. Τα έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των πρωτότυπων εγγράφων) που επαληθεύουν την ταυτότητα του Χρήστη, ως αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος, θα πρέπει να καταστρέφονται/διαγράφονται αμέσως μόλις εξετάζονται.
 6. Ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr έχει το δικαίωμα να προσφέρει τις Υπηρεσίες του και να επιτρέπει τη χρήση του Ιστότοπου στον Χρήστη εφόσον λάβει βεβαίωση του Χρήστη σχετικά με τη νόμιμη διαχείριση των Προσωπικών Δεδομένων και των φωτογραφιών που αναρτώνται  στον Ιστότοπο και ειδικότερα, εφόσον ο Χρήστης προσκομίσει τις συγκαταθέσεις των εμπλεκόμενων Προσώπων ή τα λοιπά σχετικά έγγραφα. Η αποστολή των φωτοαντίγραφων είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που τα έγγραφα δημιουργήσουν αμφιβολίες σχετικά με το εάν το εκάστοτε Πρόσωπο έχει ή όχι το δικαίωμα ανάρτησης Προσωπικών Δεδομένων ή φωτογραφιών, ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr δύναται να αρνηθεί τη σύναψη του Συμφωνητικού Παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, να προβεί σε τερματισμό του Συμφωνητικού που έχει συνάψει με τον Χρήστη ή να ΄παγώσει΄ τον Λογαριασμό ή κάποιες από τις Υπηρεσίες που προσφέρονται στον Χρήστη μέσω του Ιστότοπου.   
 7. Ο Χρήστης δύναται να εξετάζει τα Προσωπικά Δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία ανά πάσα στιγμή, να τα τροποποιεί και να αιτείται της διαγραφής αυτών από τη Βάση Δεδομένων του Λογαριασμού.
 8. Σε περίπτωση τροποποίησης των Προσωπικών Δεδομένων που αναφέρονται στο δελτίο εγγραφής, ο Χρήστης υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα τα εν λόγω Προσωπικά Δεδομένα. 
 9. Σε περίπτωση που ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr έχει αμφιβολίες σχετικά με την αξιοπιστία ή την εγκυρότητα των Προσωπικών Δεδομένων που υποβάλλονται από τον Χρήστη Πραγματικού Λογαριασμού στο δελτίο εγγραφής (ακόμη κι εφόσον ειδοποιηθεί από έτερο Χρήστη), τότε ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr (παρά τις προαναφερθείσες προβλέψεις) έχει το δικαίωμα να λάβει τα εξής μέτρα:
  1. Να ζητήσει από τον Χρήστη τη διαγραφή των ψευδών Προσωπικών Δεδομένων ή την άμεση ενημέρωση των Προσωπικών Δεδομένων.
  2. Να προειδοποιήσει τον Χρήστη.
  3. Να απαγορεύσει την πρόσβαση του Χρήστη σε ορισμένες από τις Υπηρεσίες του Ιστότοπου.
  4. Να ΄παγώσει΄ τον Λογαριασμό έως ότου διευθετηθεί το ζήτημα.
  5. Να καταργήσει οριστικά τον Λογαριασμό.
 10. Ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr δύναται να παραχωρήσει πρόσβαση για τα Δεδομένα και τα Προσωπικά Δεδομένα αποκλειστικά και μόνο σε νομίμως εξουσιοδοτημένους φορείς. Ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr απαγορεύεται να επιτρέψει την παράνομη πρόσβαση έτερων φορέων στα Δεδομένα ή τα Προσωπικά Δεδομένα και συγκεκριμένα την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων Προσώπων σε αυτά.

ΑΡΘΡΟ 6 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δια της ανάρτησης Δεδομένων και συγκεκριμένα φωτογραφιών, υλικού και σχολίων στον προσωπικό Λογαριασμό του Χρήστη ή σε Λογαριασμούς έτερων Χρηστών, ο Χρήστης παραχωρεί στην Εταιρεία ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr αποκλειστική άδεια για την εκμετάλλευση, αποθήκευση στη μνήμη του υπολογιστή, διαφοροποίηση, συμπλήρωση, δημόσια εκτέλεση, δημόσια παρουσίαση, αναπαραγωγή και διανομή (ειδικότερα μέσω του Διαδικτύου) των εν λόγω Δεδομένων.

Ανταποκρινόμαστε σε ειδοποιήσεις φερόμενης παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων και τερματίζουμε λογαριασμούς παραβατών κατ’ επανάληψη, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο Νόμο για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή.

Παρέχουμε πληροφορίες για να βοηθάμε τους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων να διαχειρίζονται την πνευματική τους ιδιοκτησία στο διαδίκτυο. Εάν πιστεύετε ότι παραβιάζονται τα πνευματικά δικαιώματά σας και θέλετε να μας ειδοποιήσετε, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την υποβολή ειδοποιήσεων και την πολιτική του ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr σχετικά με την ανταπόκριση σε αυτές, στη Βοήθεια.

ΑΡΘΡΟ 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

 1. Τα Δεδομένα και τα Προσωπικά Δεδομένα που προσκομίζουν οι Χρήστες είναι πληροφορίες που δύνανται να δημοσιευτούν μέσω του Ιστότοπου. Ειδικότερα, δύναται να διατίθενται στα πρόσωπα που κάνουν χρήση του Διαδικτύου και μηχανών αναζήτησης, γεγονός που κατανοεί και αποδέχεται ο Χρήστης.  
 2. Κάθε Χρήστης δύναται να έχει μόνο έναν (1) Πραγματικό Λογαριασμό. Για τη δημιουργία περισσότερων του ενός Πραγματικών Λογαριασμών, ο Χρήστης θα πρέπει να λάβει την συγκατάθεση του ιστότοπου http://www.ourclass.gr . Απαγορεύεται η παραχώρηση του Λογαριασμού Χρήστη σε έτερα Πρόσωπα και η χρήση των Λογαριασμών έτερων Προσώπων. 
 3. Ο Χρήστης μπορεί να διαθέτει έναν (1) ή περισσότερους Πλασματικούς Λογαριασμούς. Απαγορεύεται η παραχώρηση του Λογαριασμού Χρήστη σε έτερα Πρόσωπα και η χρήση των Λογαριασμών έτερων Προσώπων. Ακόμη, απαγορεύεται η δημιουργία Πλασματικών Λογαριασμών με τρόπο μαζικό και διαδοχικό (αυτομάτως, ημι-αυτομάτως) και ειδικότερα κάνοντας χρήση των μέσων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του Άρθρου 3 του παρόντος.
 4. Απαγορεύεται κάθε ενέργεια που ενδέχεται να παρακωλύσει ή να αποσταθεροποιήσει τη λειτουργία του Ιστότοπου και να αμαυρώσει την καλή υπόληψη αυτού. Σε περίπτωση που ο ιστότοπος  http://www.ourclass.gr ανακαλύψει τέτοιου είδους ενέργειες από πλευράς του Χρήστη, δύναται να ΄παγώσει΄ ή να διαγράψει άμεσα τον/τους Λογαριασμό/ούς του Χρήστη. Ενέργειες από πλευράς του Χρήστη με στόχο την αποσταθεροποίηση του Ιστότοπου ενδέχεται να θεωρηθούν αδικήματα σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ποινικού Κώδικα.
 5. Συνάπτοντας το παρόν συμφωνητικό, ο Χρήστης αναλαμβάνει συγκεκριμένα τις εξής δεσμεύσεις:
  1. Να απέχει από ενέργειες που ενδέχεται να εμποδίζουν ή να παρακωλύουν τη λειτουργία του Ιστότοπου και από κάθε χρήση των Υπηρεσιών του Ιστότοπου με τρόπο που να επιβαρύνει τους λοιπούς Χρήστες.
  2. Να συμμορφώνεται με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα λοιπά δικαιώματα που άπτονται της καταχώρησης εφευρέσεων, ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων, προτύπων χρήσεως και βιομηχανικών προτύπων του ιστότοπου http://www.ourclass.gr ή έτερων μερών.
  3. Να απέχει από ενέργειες που ενδεχομένως παραβιάζουν την ιδιωτικότητα έτερων Χρηστών και συγκεκριμένα από ενέργειες όπως η συγκέντρωση, η επεξεργασία και η διανομή πληροφοριών σχετικά με έτερους Χρήστες χωρίς τη ρητή συγκατάθεση αυτών, εκτός εάν οι εν λόγω ενέργειες συνάδουν με τις νομοθετικές προβλέψεις και τους παρόντες Γενικούς Όρους και Διατάξεις.
  4. Να απέχει από ενέργειες που ενδεχομένως εμποδίζουν ή παρακωλύουν τη λειτουργία  του Ιστότοπου, και ειδικότερα από ενέργειες όπως η καταστροφή, η τροποποίηση, η διαγραφή, η ακύρωση και η παρακώλυση της πρόσβασης στους Λογαριασμούς των λοιπών Χρηστών. 
  5. Να απέχει από ενέργειες που ενδεχομένως βλάπτουν τον ιστότοπο http://www.ourclass.gr , τους Χρήστες ή έτερα μέρη και ειδικότερα από ενέργειες όπως, η δημοσίευση χλευαστικών και υποτιμητικών περιεχομένων, η δημοσίευση περιεχομένων που αμαυρώνουν την υπόληψη τρίτων μερών και η χρησιμοποίηση ψευδών ή απόρρητων πληροφοριών. 
  6. Να απέχει από προπαγανδιστικές ενέργειες και ενέργειες που προωθούν σύμβολα οργανισμών που θεωρούνται μη συνταγματικοί ή παράνομοι στην Ελλάδα.
  7. Να απέχει από ενέργειες με στόχο τη δόλια αποκόμιση των μυστικών κωδικών και των δεδομένων ταυτοποίησης έτερων Χρηστών, για διαφημιστικούς λόγους - υπό την ευρεία έννοια - ή για παράνομους σκοπούς.
  8. Να απέχει από ενέργειες που έχουν να κάνουν με τη χρήση ιών, διαδικτυακών ρομπότ, ιών τύπου worm και λοιπών ηλεκτρονικών κωδικών, αρχείων κι εφαρμογών λογισμικού που καταργούν, καταστρέφουν ή περιορίζουν με διαφορετικό τρόπο τη λειτουργία του Ιστότοπου και του υλισμικού ή οι οποίες επιτρέπουν με διαφορετικό τρόπο τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή πρόσβαση σε υπολογιστές ή δίκτυα υπολογιστών.   
  9. Να απέχει από ενέργειες που ενδεχομένως επηρεάζουν την αυτοματοποιημένη χρήση του συστήματος (αυτόματη προσθήκη σχολίων και οπτικών παρουσιάσεων), συμπεριλαμβανομένης π.χ. της χρήσης προγραμμάτων για την προσθήκη φίλων, την αποστολή σχολίων ή μηνυμάτων και την ενημέρωση του Ιστότοπου.
  1. Οι Χρήστες απαγορεύεται να αναρτούν και να διανέμουν τα εξής μέσω του Ιστότοπου:
  1. Λογισμικό, τα δικαιώματα του οποίου ανήκουν σε τρίτα μέρη χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των εν λόγω τρίτων μερών.
  2. Λογισμικό ειδικά σχεδιασμένο για τη μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή, τροποποίηση, διαγραφή ή παρακώλυση της πρόσβασης στα δεδομένα ΤΠ, λογισμικό που θα μπορούσε να προκαλέσει παρεμβολές ή παρεμπόδιση της αυτόματης επεξεργασίας, συγκέντρωσης και μετάδοσης των εν λόγω δεδομένων, διακοπή του συστήματος επικοινωνίας δεδομένων και της λειτουργίας του δικτύου.
  3. Μυστικούς κωδικούς, κωδικούς πρόσβασης και λοιπά δεδομένα που επιτρέπουν τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφορίες αποθηκευμένες στο ηλεκτρονικό σύστημα ή στο δίκτυο επικοινωνίας δεδομένων.
 6. Απαγορεύεται η ανάρτηση περιεχομένων στον Ιστότοπο που κρίνονται παράνομα, προσβλητικά, ψευδή, αντίθετα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδας ή τα οποία θεωρείται ότι προωθούν βίαιες, ανήθικες ή απρεπείς συμπεριφορές. Η πρόσβαση στα προαναφερθέντα περιεχόμενα και τους Λογαριασμούς των  αντίστοιχων συγγραφέων δύναται να εμποδίζεται και ειδικότερα έπειτα από την υποβολή επίσημης ενημέρωσης ή Αξιόπιστου Μηνύματος σχετικά με παράνομα Δεδομένα ή συναφείς ενέργειες.
 7. Οι Χρήστες απαγορεύεται να κάνουν χρήση του Ιστότοπου με στόχο τη διεξαγωγή ερευνών και συγκεκριμένα με στόχο τη διεξαγωγή σφυγμομετρήσεων, αναλύσεων και δημοσκοπήσεων. Επίσης, απαγορεύεται να κάνουν χρήση του Ιστότοπου με τρόπο που αντιβαίνει τους παρόντες Γενικούς Όρους και Διατάξεις. Συγκεκριμένα, οι Χρήστες απαγορεύεται: 
  1. Να αναρτούν Δεδομένα και φωτογραφίες π.χ. ερωτικού ή πορνογραφικού περιεχομένου, να αναρτούν περιεχόμενα που προβάλλουν πλήρη ή μερική γύμνια, να υπονοούν τα προαναφερθέντα περιεχόμενα, να καταπατούν τις ελληνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς νομοθετικές και ηθικές αρχές, να απεικονίζουν ή να προωθούν τη βία, τη μισαλλοδοξία ή τις διακρίσεις (φυλετικές, πολιτισμικές, εθνικές, θρησκευτικές, φιλοσοφικές κλπ).  
  2. Να αναρτούν περιεχόμενα, δεδομένα και φωτογραφίες που παραβιάζουν τα προσωπικά δικαιώματα ή προσβάλουν την αξιοπρέπεια τρίτων.
  3. Να διαδίδουν μηνύματα σπαμ (spam)/μη ζητηθείσα εμπορική αλληλογραφία και διαφημιστικό υλικό ή να διεξάγουν ενέργειες προώθησης κοκ. (εξαιρούνται οι Χορηγούμενοι και οι Επίσημοι Λογαριασμοί).
  4. Η επανειλημμένη αποστολή του ίδιου μηνύματος ή πολλών διαφορετικών μηνυμάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα (flooding).
  5. Η προσπάθεια ανάπτυξης σχέσεων με ανηλίκους κάτω των 18 ετών με σεξουαλικό ενδιαφέρον.  
 8. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση εκφράσεων που κατά κοινή ομολογία θεωρούνται προσβλητικές.
 9. Σε περίπτωση που ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr λάβει μήνυμα που να αφορά τη χρήση του Ιστότοπου και την αποστολή πληροφοριών:
  1. που είναι ανεξάρτητες από την ταυτότητα του παραλήπτη διότι το εν λόγω μήνυμα δεν είναι προσωπικό ή μπορεί να αποστέλλεται σε πολλούς ανεξάρτητους μεταξύ τους παραλήπτες,
  2. την αποστολή των οποίων δεν έχει εγκρίνει εκ των προτέρων ο παραλήπτης,
  3. δια των οποίων ο αποστολέας δύναται να επωφεληθεί ή να βλάψει κάποιο έτερο Πρόσωπο, ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr δύναται - κατά την κρίση του – να ζητήσει από τον Χρήστη την καταβολή καταστατικών κυρώσεων που ανέρχονται στο ποσό των 10 ευρώ για κάθε περίπτωση παραβιάσεως. Ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr δεσμεύεται ότι τα ποσά των προστίμων που ορίζονται δια του παρόντος (έπειτα από την έκπτωση του κόστους που ενδεχομένως να συνεπάγονται οι προαναφερθείσες κυρώσεις και ειδικότερα των εξόδων που άπτονται των δικαστικών διαδικασιών) θα καταβάλλονται από τον ιστότοπο http://www.ourclass.gr σε κάποιο ίδρυμα που προωθεί την ασφάλεια και την προστασία των παιδιών στο Διαδίκτυο. Το εν λόγω ίδρυμα απαγορεύεται να είναι οποιαδήποτε εταιρεία η οποία συνδέεται μέσω κεφαλαιακών σχέσεων με τον ιστότοπο http://www.ourclass.gr . Οι προβλεπόμενες δια του παρόντος κυρώσεις γίνονται με την επιφύλαξη της διεκδίκησης περαιτέρω αποζημιώσεων από τον ιστότοπο http://www.ourclass.gr  σύμφωνα με τους γενικούς κανονισμούς.    

ΑΡΘΡΟ 8 ΄ΠΑΓΩΜΑ΄ ΚΑΙ/Ή ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

 • Ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr δύναται να ΄παγώσει΄ ή να διαγράψει έναν Λογαριασμό Χρήστη και ειδικότερα κάθε Χρήστη που εμπλέκεται σε ενέργειες τις οποίες ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr κρίνει ως επιβλαβείς για τον Ιστότοπο ή για τους λοιπούς Χρήστες και για τις οποίες θεωρεί ότι είναι απρεπείς ή ότι βλάπτουν την ιδέα του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης και τους σκοπούς της πλατφόρμας επικοινωνίας ή τη γενικότερη εικόνα και υπόληψη του Ιστότοπου. 
 • Για να διατηρήσουμε την ποιότητα και την καλή φήμη του ιστότοπου σε υψηλά επίπεδα, η από μέρους σας χρήση του ιστότοπου υπόκειται στις παρακάτω πολιτικές προγράμματος. Εάν διαπιστωθεί ότι παραβιάσατε καθ' οιανδήποτε στιγμή τις πολιτικές μας, όπως αυτές προσδιορίζονται από την Εταιρεία και καθώς αυτό εναπόκειται στη διακριτική της ευχέρεια, ενδέχεται να σας αποστείλουμε κάποια προειδοποίηση, να αναστείλουμε ή να διακόψουμε τη λειτουργία του λογαριασμού σας. Η δημιουργία ή διευκόλυνση ανεπιθύμητων εμπορικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (΄spam΄). Στην εν λόγω ενέργεια περιλαμβάνονται ενδεικτικά
  • η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά παράβαση του νόμου CAN-SPAM ή οποιουδήποτε άλλου ισχύοντος νόμου κατά της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας
  • η μίμηση ή οικειοποίηση των στοιχείων άλλου ατόμου ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ή η δημιουργία λογαριασμών με χρήση ψευδών στοιχείων με σκοπό την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • η εξόρυξη δεδομένων από οιαδήποτε ιδιοκτησία ιστού για την εύρεση διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • η αποστολή μη εξουσιοδοτημένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω ανοικτών διακομιστών τρίτων μερών
  • η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε χρήστες που έχουν ζητήσει να εξαιρεθούν από μια λίστα αλληλογραφίας
  • η πώληση, ανταλλαγή ή διανομή σε τρίτο μέρος των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οποιουδήποτε προσώπου χωρίς την πρότερη ενημέρωση και διαρκή συναίνεση του εν λόγω προσώπου για την προκείμενη γνωστοποίηση
  • η αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μεγάλο αριθμό διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ανήκουν σε άτομα ή/και οντότητες με τις οποίες ουδεμία σχέση έχετε
 • Η αποστολή, μεταφόρτωση, διανομή ή προώθηση ή από μέρους σας προσφορά να προβείτε σε ανάλογες πράξεις παράνομου, δυσφημιστικού, προσβλητικού, υβριστικού, παραπλανητικού, επιζήμιου, άσεμνου ή άλλως αποδοκιμαστέου περιεχομένου
 • Η σκόπιμη διανομή ιών, ιών τύπου worm, επιζήμιου υλικού, δούρειων ίππων, μολυσμένων αρχείων ή τυχόν άλλων στοιχείων επιζήμιας ή παραπλανητικής φύσεως
 • Η εκτέλεση ή προώθηση διαφημιστικού υλικού τύπου πυραμίδας (pyramid scheme) και των συναφών
 • Η μετάδοση περιεχομένου ενδεχομένως επιβλαβούς για άτομα νεαρής ηλικίας
 • Η οικειοποίηση των στοιχείων άλλου προσώπου (με τη χρήση μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο) ή άλλως αναληθής παρουσίαση του ατόμου σας ή της πηγής οιασδήποτε διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Η παράνομη μετάδοση υλικού που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία ή λοιπών αυστηρώς προσωπικών στοιχείων χωρίς την πρότερη άδεια του εμπλεκόμενου κατόχου ή του εξουσιοδοτημένου χορηγού αδείας
 • Η χρήση του ιστότοπου με σκοπό την παραβίαση των νομίμων δικαιωμάτων  (όπως τα δικαιώματα απορρήτου και δημοσιοποίησης) άλλων προσώπων
 • Η προώθηση ή ενθάρρυνση παράνομων πράξεων
 • Η παρεμβολή στη χρήση που πραγματοποιείται από άλλους χρήστες των υπηρεσιών του ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr   
 • Η δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών χρηστών καθ' οιανδήποτε παράβαση του Συμφωνητικού ή η δημιουργία λογαριασμών χρηστών δια αυτοματοποιημένων μέσων ή μέσω ψευδών ή παραπλανητικών ισχυρισμών
 • Η κατάργηση οποιουδήποτε διακριτικού σήματος προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικού σήματος ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων σημάτων που περιέχονται στην ή συνοδεύουν την επωνυμία της Υπηρεσίας
 • Η παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση αυτών και της ομαλής λειτουργίας οποιουδήποτε τμήματος των ιστοσελίδων που αποτελούν μέρος της Υπηρεσίας
 • Η χρήση της Υπηρεσίας σε σύνδεση με παράνομα προγράμματα ομότιμης κοινής χρήσης αρχείων
 1. Ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr οφείλει να αρχειοθετεί τα Δεδομένα που συγκεντρώνονται εντός του Ιστότοπου κάθε φορά που λαμβάνει μηνύματα σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών από μέρους κάποιου Χρήστη που γίνεται κατά παράβαση των παρόντων Γενικών Όρων και Διατάξεων ή των εφαρμοστέων νομοθετικών προβλέψεων. Ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr δύναται να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών στο βαθμό που κρίνεται απαραίτητο ούτως ώστε να καθορίζει την υπαιτιότητα του Χρήστη, δεδομένου ότι ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr θα πρέπει να διατηρεί τα απεσταλμένα μηνύματα και τα αντίστοιχα περιεχόμενα αυτών ως αποδεικτικά στοιχεία.
 2. Ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr δύναται να ΄παγώσει΄ ή να διαγράψει τον Λογαριασμό οποιουδήποτε Χρήστη παραβιάζει τις προβλέψεις του παρόντος ή να ΄παγώσει΄ τον Λογαριασμό οποιουδήποτε Χρήστη έπειτα από την παραλαβή μηνύματος συμμορφούμενου με τις προϋποθέσεις Αξιόπιστου Μηνύματος κι έως ότου καταστεί σαφές εάν ο Χρήστης προέβη ή όχι σε αθέτηση των Γενικών Όρων και Διατάξεων ή των σχετικών προβλέψεων.
 3. Ο Χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι ενδεχόμενη διαγραφή του Λογαριασμού συνεπάγεται την οριστική απώλεια των Δεδομένων που έχει συγκεντρώσει έως τότε ο εν λόγω Χρήστης στον Λογαριασμό.
 4. Ο Χρήστης δύναται να τερματίσει το Συμφωνητικό άμεσα και χωρίς κάποιο συγκεκριμένο λόγο.
 5. Ο τερματισμός του Συμφωνητικού από μέρους του Χρήστη συνεπάγεται τη διαγραφή του Λογαριασμού Χρήστη σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στη διεύθυνση http://www.ourclass.gr . Κάθε Χρήστης που προβαίνει σε τερματισμό του Συμφωνητικού με τον προαναφερθέντα τρόπο δηλώνει πως συμφωνεί με την ταυτόχρονη και οριστική διαγραφή των Δεδομένων που αντιστοιχούν στον εν λόγω Χρήστη.
 6. Η διαγραφή των Δεδομένων δεν συνεπάγεται την αυτόματη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων από τη Βάση Δεδομένων του Λογαριασμού.
 7. Έπειτα από τη διαγραφή ή το ΄πάγωμα΄ του Λογαριασμού, ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr οφείλει να επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα των Χρηστών του Ιστότοπου σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου περί Παροχής Υπηρεσιών δια Ηλεκτρονικών Μέσων, προκειμένου:
  1. Να διευθετήσει δεόντως τις υπηρεσίες εντός του Ιστότοπου.
  2. Να ολοκληρώσει δεόντως την παροχή υπηρεσιών προς τον Χρήστη.
  3. Να καλύψει τους Χρήστες δια ειδικής προστασίας.
 8. Ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr δύναται να τερματίσει το Συμφωνητικό ΄παγώνοντας΄ ή διαγράφοντας τον Λογαριασμό, ανεξάρτητα με τις λοιπές προβλέψεις του παρόντος, ειδικά σε περίπτωση που:
  1. Ο Χρήστης προβεί σε ενέργειες επιζήμιες για τους Χρήστες, για τρίτα μέρη.
  2. Ο Χρήστης αναρτήσει στον Λογαριασμό περιεχόμενα ή φωτογραφίες που αντικειμενικά δύνανται να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία του Ιστότοπου.
  3. Ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr λάβει κάποιο Αξιόπιστο Μήνυμα σχετικά με παράνομα Δεδομένα (και Προσωπικά Δεδομένα) ή με την εμπλοκή του Χρήστη σε ενέργειες συναφείς με τα εν λόγω Δεδομένα (και Προσωπικά Δεδομένα).
  4. Ο ισότοπος http://www.ourclass.gr λάβει επίσημη ειδοποίηση σχετικά με παράνομα Δεδομένα (και Προσωπικά Δεδομένα) ή με την εμπλοκή του Χρήστη σε ενέργειες συναφείς με τα εν λόγω Δεδομένα (και Προσωπικά Δεδομένα).
  5. Ο Χρήστης αποστείλει σε έτερους Χρήστες περιεχόμενα που από αντικειμενικής απόψεως κρίνονται απρεπή ή αμαυρώνουν την υπόληψη τρίτων, θεωρούνται προσβλητικά, παραβιάζουν προσωπικά δικαιώματα με οποιονδήποτε τρόπο, καλούν ή παρακινούν άτομα σε συμμετοχή σε εγκληματικές πράξεις και αδικήματα ή παρενόχληση τρίτων προσώπων.
 9. Σε περίπτωση ανάρτησης στον Λογαριασμό περιεχομένου που κρίνεται παράνομο, προσβλητικό ή ψευδές, περιεχομένου που θεωρείται ότι προωθεί τη βία και τη μισαλλοδοξία ή περιεχομένου που θεωρείται ότι παραβιάζει τους κανόνες ηθικής και αξιοπρέπειας, ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ΄παγώσει΄ τον εν λόγω Λογαριασμό Χρήστη, να εμποδίσει τη δυνατότητα δημοσίευσης σχολίων εντός του Ιστότοπου και να διαγράψει τον Λογαριασμό – γεγονός που ισοδυναμεί με τον τερματισμό του Συμφωνητικού από μέρους του ιστότοπου http://www.ourclass.gr .
 10. Εφόσον ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr παγώσει ή διαγράψει έναν Λογαριασμό, για τη δημιουργία νέου Λογαριασμού από τον ίδιο Χρήστη απαιτείται η προηγούμενη συναίνεση του ιστότοπου http://www.ourclass.gr .
 11. Σε περίπτωση αποστολής μηνυμάτων σπαμ (spam), ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr δύναται να παρακωλύσει προσωρινά ή οριστικά την αποστολή μηνυμάτων από μέρους του εν λόγω Χρήστη εντός του Ιστότοπου και μέσω του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας Παρακολούθησης.

Θα πρέπει να ειδοποιήσετε εγκαίρως τον ιστότοπο http://www.ourclass.gr για τυχόν παραβιάσεις ασφαλείας που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες στις οποίες περιλαμβάνεται ενδεικτικά η μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασής σας ή του λογαριασμού σας. Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια του κωδικού πρόσβασή σας ή του λογαριασμού σας, να αποσυνδέεστε από το λογαριασμό σας στο τέλος κάθε περιόδου σύνδεσής σας.

ΑΡΘΡΟ 9 ΕΥΘΥΝΗ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το περιεχόμενο του ιστότοπου διατίθεται ΄ως έχει΄ και ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr δεν παρέχει  καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Ομοίως ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (΄servers΄) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών παρέχονται χωρίς ΄ιούς΄ ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Η Εταιρεία, δεν ευθύνεται για απωλεσθέντα κέρδη, έσοδα ή δεδομένα, οικονομικές απώλειες ή έμμεσες, ειδικές, αποθετικές, υποδειγματικές ή ποινικές ζημιές, στο βαθμό που επιτρέπεται απο τη νομοθεσία, η συνολική ευθύνη του ιστότοπου, για οποιαδήποτε αξίωση στα πλαίσια των παρόντων όρων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων, περιορίζεται στο ποσό που τυχόν μας καταβαλάτε για τη χρήση των υπηρεσιών (ή, κατόπιν επιλογής μας, στην εκ νέου παροχή των υπηρεσιών). Σε όλες τις περιπτώσεις, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια ή ζημιά που δεν είναι ευλόγως προβλεπόμενη.

 1. Ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες παρεμβολές στη λειτουργία του Ιστότοπου λόγω ανωτέρας βίας, βλάβης του εξοπλισμού ή παράνομων παρεμβολών από μέρους των Χρηστών, ακόμη κι αν αυτό συνεπάγεται την απώλεια των Δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στους Λογαριασμούς των Χρηστών.
 2. Ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενη προσωρινή αδυναμία των Χρηστών να κάνουν χρήση των λειτουργιών του Ιστότοπου λόγω αλλαγών ή αναβάθμισης του συστήματος. Οι Χρήστες θα ενημερώνονται σχετικά με τις πιθανές διακοπές λειτουργίας για τεχνικούς λόγους και την αντίστοιχη διάρκεια αυτών.  
 3. Ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιδιωτικών μηνυμάτων που ανταλλάσσουν οι Χρήστες. Η αποστολή μηνυμάτων τα οποία παραβιάζουν νομοθετικές προβλέψεις ή νομικώς προστατευόμενα δικαιώματα τρίτων μερών ενδεχομένως να συνεπάγεται ποινική ή αστική ευθύνη για τους Χρήστες που προβαίνουν στην αποστολή αυτών.
 4. Ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένων) που μεταδίδεται και δημοσιεύεται από τους Χρήστες. Τα περιεχόμενα (συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένων) που αναρτώνται από τους Χρήστες δεν εκφράζουν γνώμες ή απόψεις των συγγραφέων του Ιστότοπου.
 5. Ο Χρήστης φέρει την πλήρη ευθύνη σε περίπτωση αθέτησης της νομοθεσίας ή ζημίας που οφείλεται στις ενέργειές του εντός του Ιστότοπου και ειδικότερα αναφορικά με την υποβολή παράνομων Δεδομένων ή ψευδών Προσωπικών Δεδομένων, την αποκάλυψη επιχειρηματικών μυστικών ή λοιπών εμπιστευτικών πληροφοριών, την παραβίαση προσωπικών συμφερόντων και την καταπάτηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συναφών δικαιωμάτων. 
 6. Ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που έτερα πρόσωπα εγείρουν αξιώσεις έναντι του ιστότοπου http://www.ourclass.gr για τη δημοσίευση Δεδομένων και ειδικότερα φωτογραφιών και εικόνων, των εν λόγω Προσώπων. Αποκλειστικός υπεύθυνος σε αυτές τις περιπτώσεις θεωρείται ο Χρήστης που προέβη στη δημοσίευση των εν λόγω Δεδομένων.  

Ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημίες που ενδεχομένως να υποστεί ο Χρήστης λόγω της χρήσεως μη ασφαλούς υπολογιστή χωρίς προστασία κατά των ιών που συνδέεται στο Διαδίκτυο από τον Χρήστη και ειδικότερα όσον αφορά περιπτώσεις παραβίασης του συστήματος και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Χρήστη, την κλοπή του Ονόματος Χρήστη ή του Κωδικού Εισόδου από τρίτους και την μόλυνση με ιούς του συστήματος υπολογιστή του Χρήστη.

ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡΑΠΟΝΑ

 1. Οι Χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αναφέρουν στον ιστότοπο http://www.ourclass.gr κάθε παρεμβολή στη λειτουργία του συστήματος υπό τη μορφή παραπόνου μέσω της φόρμας επικοινωνίας που διατίθεται στη διεύθυνση http://www.ourclass.gr.  
 2. Τα υποβληθέντα παράπονα θα πρέπει να εξετάζονται από τον ιστότοπο http://www.ourclass.gr  εντός 14 ημερών από την ημερομηνία υποβολής αυτών. Εντούτοις, ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr  επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μην προχωρήσει σε εξέταση κάποιου παραπόνου εφόσον αυτό διατυπώνεται λόγω άγνοιας των παρόντων Γενικών Όρων και Διατάξεων ή των νομοθετικών προβλέψεων.
 3. Ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr έχει το δικαίωμα να επεμβαίνει τους Λογαριασμούς των Χρηστών προκειμένου να αποκαθιστά ανωμαλίες στη λειτουργία του Ιστότοπου και τυχόν παρακωλύσεις ή προβλήματα στη λειτουργία του Λογαριασμού.   
 4. Ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr δεν πρόκειται να εξετάζει τα παράπονα που υποβάλλονται αναφορικά με υπηρεσίες που προσφέρονται από έτερα Πρόσωπα κατά τη διάρκεια χρήσεως του Ιστότοπου.
 5. Πριν από τη διεξαγωγή οποιεσδήποτε έρευνας ή την αναφορά οποιουδήποτε προβλήματος, ο Χρήστης οφείλει να διαβάσει το περιεχόμενο της ενότητας ΄Βοήθεια΄ στην ηλεκτρονική διεύθυνση του  ιστότοπου http://www.ourclass.gr.
 6. Οι κανόνες και η διαδικασία διαχείρισης των παραπόνων που αφορούν τις Υπηρεσίες αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα 4 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 11 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

 1. Οι Γενικοί Όροι και Διατάξεις διατίθενται στη διεύθυνση http//:www.ourclass.gr.
 2. Απαγορεύεται κάθε χρήση των σημάτων του δικτυακού μας τόπου οπουδήποτε, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο. Τα σήματά μας προστατεύονται στην Ελλάδα και διεθνώς, από τη σχετική Νομοθεσία και τις Διεθνείς Συμβάσεις.
 3. Ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος τροποποίησης των Γενικών Όρων και Διατάξεων οποιαδήποτε στιγμή κι εφόσον πρόκειται για σημαντικό λόγο (ειδικότερα εφόσον απαιτείται για λόγους τεχνικής ή νομικής φύσεως) και χωρίς την υποχρέωση αιτιολόγησης των εκάστοτε τροποποιήσεων στους Χρήστες, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος.  
 4. Εφόσον ολοκληρωθεί η τροποποίηση των Γενικών Όρων και Διατάξεων, ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr οφείλει να ενημερώσει σχετικά τους Χρήστες δημοσιεύοντας τους ενιαίους Γενικούς Όρους και Διατάξεις στον Ιστότοπο και κοινοποιώντας το γεγονός άμεσα μέσω του εσωτερικού συστήματος αλληλογραφίας του Ιστότοπου. 
 5. Οι τροποποιηθέντες Γενικοί Όροι και Διατάξεις τίθενται σε ισχύ 7 ημέρες έπειτα από την κοινοποίηση αυτών στον Ιστότοπο. 
 6. Σε περίπτωση τροποποίησης ή ακύρωσης οποιασδήποτε εκ των προβλέψεων των Γενικών Όρων και Διατάξεων λόγω έγκυρης δικαστικής αποφάσεως, οι λοιπές προβλέψεις των Γενικών Όρων και Διατάξεων εξακολουθούν να έχουν δεσμευτική ισχύ για τους Χρήστες και τον ιστότοπο http://www.ourclass.gr.
 7. Τα επισυναπτόμενα παραρτήματα συνιστούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Γενικών Όρων και Διατάξεων.
 8. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Διατάξεις και τα Παραρτήματα αυτών διατίθενται υπό την τρέχουσα μορφή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ourclass.gr.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 –  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

΄ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ΄

(Παράρτημα 1 των Κανονισμών του Ιστότοπου http://www.ourclass.gr) (εφεξής αναφέρονται και ως ΄Κανονισμοί της Υπηρεσίας Παρακολούθησης΄)

 1. Οι παρόντες Κανονισμοί της Υπηρεσίας Παρακολούθησης περιλαμβάνουν τους κανόνες, το πεδίο εφαρμογής, τους όρους και τις διατάξεις χρήσεως της Υπηρεσίας Παρακολούθησης που προσφέρεται στη Δικτυακή Πύλη.
 2. Εφόσον δεν γίνεται συγκεκριμένη διαφορετική αναφορά τους Κανονισμούς του Ιστότοπου http://www.ourclass.gr (εφεξής αναφέρονται και ως ΄Κανονισμοί του Ιστότοπου΄) ή εφόσον δεν απορρέει τίποτε διαφορετικό από τις προβλέψεις των Κανονισμών της Υπηρεσίας Παρακολούθησης, οι όροι με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια των Κανονισμών της Υπηρεσίας Παρακολούθησης επεξηγούνται στη συνέχεια:
  1. Λογαριασμός Χρήστη Παρακολούθησης – πρόκειται για τη θέση του Χρήστη Παρακολούθησης η οποία περιλαμβάνει Δεδομένα, περιεχόμενα, πληροφορίες και φωτογραφίες που αναρτώνται οικειοθελώς από τον Χρήστη στην υπηρεσία Παρακολούθησης και στα οποία έχουν πρόσβαση λοιπά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των Χρηστών Παρακολούθησης, όπως επίσης και των όσων δύναται να χρησιμοποιεί ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr σύμφωνα με τις προβλέψεις των Κανονισμών της Υπηρεσίας Παρακολούθησης. Ο Λογαριασμός Χρήστη της υπηρεσίας Παρακολούθησης είναι ένας χώρος όπου ο Χρήστης της υπηρεσίας Παρακολούθησης δύναται να εισάγει Δεδομένα, περιεχόμενα ή πληροφορίες και στη συνέχεια να τα διαχειρίζεται.
  2. Κανονισμοί της Υπηρεσίας Παρακολούθησης – πρόκειται για το έγγραφο στο οποίο αναφέρονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Χρηστών της υπηρεσίας Παρακολούθησης και του ιστότοπου http://www.ourclass.gr στα πλαίσια εφαρμογής της υπηρεσίας Παρακολούθησης.
  3. Παρακολούθηση – πρόκειται για μία εκ των υπηρεσιών του Ιστότοπου αναφορικά με την οποία ισχύουν οι Κανονισμοί Υπηρεσίας Παρακολούθησης. Η υπηρεσία Παρακολούθησης λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ourclass.gr και είναι προσβάσιμη δια της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://www.ourclass.gr.
  4. Χρήστης Παρακολούθησης – πρόκειται για κάθε Χρήστη που μέσω της εγγραφής του στη Δικτυακή Πύλη διαθέτει πρόσβαση στην υπηρεσία Παρακολούθησης. Όλοι οι Χρήστες Παρακολούθησης είναι και Χρήστες. Οι Χρήστες δεν είναι υποχρεωμένοι να κάνουν χρήση της υπηρεσίας Παρακολούθησης ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας προσφέρεται  στον Ιστότοπο.  
 3. Δεδομένου ότι η υπηρεσία Παρακολούθησης είναι μία εκ των υπηρεσιών που προσφέρονται στον Ιστότοπο, οι Κανονισμοί της Υπηρεσίας Παρακολούθησης θα πρέπει να ερμηνεύονται σε συνδυασμό με τους Κανονισμούς του Ιστότοπου. Συγκεκριμένα, οι όροι με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα που αναφέρονται στους Κανονισμούς του Ιστότοπου και δεν διευκρινίζονται στην προαναφερθείσα ενότητα 2, φέρουν το ίδιο νόημα με αυτό που τους δίδεται στα πλαίσια των Κανονισμών του Ιστότοπου. Οι προβλέψεις των Κανονισμών του Ιστότοπου ισχύουν εξολοκλήρου και για την υπηρεσία Παρακολούθησης, εφόσον δεν υπάρχει συγκεκριμένη διαφορετική πρόβλεψη στους Κανονισμούς της Υπηρεσίας Παρακολούθησης. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των Κανονισμών του Ιστότοπου και των Κανονισμών της Υπηρεσίας Παρακολούθησης, οι προβλέψεις των Κανονισμών της Υπηρεσίας Παρακολούθησης θεωρούνται ειδικές προβλέψεις κι έχουν προτεραιότητα επί των γενικών προβλέψεων των Κανονισμών του Ιστότοπου.  
 4. Κάθε υποψήφιος Χρήστης Παρακολούθησης οφείλει να διαβάζει τους Κανονισμούς της Υπηρεσίας Παρακολούθησης και θεωρείται Χρήστης Παρακολούθησης μόλις αρχίσει να κάνει χρήση της υπηρεσίας και κατά τον χρόνο έναρξης της εν λόγω χρήσης.
 5. Παρά τις λοιπές λεπτομερείς προβλέψεις των Κανονισμών της Υπηρεσίας Παρακολούθησης, ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr τονίζει στους Χρήστες Παρακολούθησης και οι Χρήστες από την πλευρά τους κατανοούν και αποδέχονται τα εξής:
 1. Η υπηρεσία Παρακολούθησης είναι μία εκ των Υπηρεσιών που προσφέρονται στον Ιστότοπο.  
 2. Η υπηρεσία Παρακολούθησης λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ourclass.gr και η πρόσβαση στην υπηρεσία Παρακολούθησης γίνεται δια μέσου της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://www.ourclass.gr.
 1. Όλοι οι Χρήστες Παρακολούθησης είναι και Χρήστες. Οι Χρήστες δεν είναι υποχρεωμένοι να κάνουν χρήση της υπηρεσίας Παρακολούθησης ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας προσφέρεται στον Ιστότοπο. 
 1. Στόχος της υπηρεσίας Παρακολούθησης είναι να επιτρέπει στον Χρήστη τη δημιουργία και χρήση ενός Λογαριασμού Χρήστη Παρακολούθησης και να προσφέρει στον Χρήστη Παρακολούθησης το ευρετήριο της υπηρεσίας Παρακολούθησης επιτρέποντάς του να αποστέλλει και να ανταλλάσσει σύντομες πληροφορίες, να ψάχνει και να εντοπίζει λοιπούς Χρήστες Παρακολούθησης και τις σύντομες πληροφορίες που αυτοί αποστέλλουν. Η Υπηρεσία Παρακολούθησης προσφέρει, ακόμη, τη δυνατότητα σε Πρόσωπα που δεν είναι Χρήστες να ψάχνουν και να εντοπίζουν τους Χρήστες Παρακολούθησης (και τις σύντομες πληροφορίες που αυτοί αποστέλλουν).
 2. Είναι δυνατή η εισαγωγή λοιπών υπηρεσιών που δεν διευκρινίζονται στους Κανονισμούς της Υπηρεσίας Παρακολούθησης. Ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr δύναται να ορίσει χρέωση για ορισμένες ή για μέρος των Υπηρεσιών Παρακολούθησης ή για λοιπές υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της Υπηρεσίας Παρακολούθησης.
 3. Η χρήση της Υπηρεσίας Παρακολούθησης από τους Χρήστες γίνεται οικειοθελώς.
 4. Κατά την έναρξη της χρήσεως της υπηρεσίας Παρακολούθησης, προβλέπεται η δημιουργία ενός αυτόματου Λογαριασμού Παρακολούθησης για τον Χρήστη Παρακολούθησης. Ο Χρήστης Παρακολούθησης και ο Χρήστης Ιστότοπου έχουν τον ίδιο κωδικό εισόδου.
 5. Η έναρξη χρήσεως της υπηρεσίας Παρακολούθησης από μέρους του Χρήστη ισοδυναμεί με ανάληψη των εξής δεσμεύσεων από μέρους του Χρήστη:
 1. Έχω διαβάσει τους Κανονισμούς της Υπηρεσίας Παρακολούθησης και αποδέχομαι το σύνολο των σχετικών προβλέψεων.
 2. Ξεκίνησα οικειοθελώς να κάνω χρήση της Υπηρεσίας Παρακολούθησης.
 3. Επιτρέπω την πρόσβαση στα δεδομένα, τα περιεχόμενα, τις πληροφορίες και τις φωτογραφίες που έχω αναρτήσει στην Υπηρεσία Παρακολούθησης στον ιστότοπο http://www.ourclass.gr , σε λοιπούς Χρήστες Παρακολούθησης, σε λοιπούς Χρήστες και σε Πρόσωπα που δεν είναι Χρήστες ή Χρήστες Παρακολούθησης.
 4. Η ανάρτηση Δεδομένων, περιεχομένων, πληροφοριών και φωτογραφιών που αφορούν τρίτα μέρη στην Υπηρεσία Παρακολούθησης δεν παραβιάζει τα δικαιώματα των εν λόγω μερών και συγκεκριμένα, έχει γίνει νομίμως, οικειοθελώς και με την συγκατάθεση αυτών. Ειδικότερα, τα πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα, τα περιεχόμενα, τις πληροφορίες και τις φωτογραφίες έχω αναρτήσει στην Παρακολούθησης ή τα Πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα εν λόγω δεδομένα, τα περιεχόμενα, οι πληροφορίες ή οι φωτογραφίες μου έχουν παραχωρήσει τη σχετική συγκατάθεσή τους.
 5. Εγκρίνω την αποστολή και παραλαβή πληροφοριών του συστήματος, μηνυμάτων από τον ιστότοπο http://www.ourclass.gr και λοιπών μηνυμάτων σχετικά με ενδεχόμενες δυσκολίες, τροποποιήσεις και διακοπές για τεχνικούς λόγους στη λειτουργίας της υπηρεσίας Παρακολούθησης.
 6. Κατανοώ την ευθύνη που συνεπάγεται η ανάρτηση Δεδομένων και φωτογραφιών τρίτων μερών στην υπηρεσία Παρακολούθησης χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των εν λόγω μερών.
 7. Αποδέχομαι και οφείλω να κάνω χρήση της υπηρεσίας Παρακολούθησης σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Υπηρεσίας Παρακολούθησης, τους Κανονισμούς του Ιστότοπου, τη φύση και τον προορισμό της Δικτυακής Πύλης, ως αυτά περιγράφονται δια των προβλέψεων των Κανονισμών του Ιστότοπου.
 8. Αποδέχομαι και εγκρίνω την απομάκρυνση εκ μέρους του ιστότοπου http://www.ourclass.gr του συνόλου των περιεχομένων, των σχολίων και των συνδέσμων που έχω αναρτήσει στην Παρακολούθησης και τα οποία αντιβαίνουν τους κανόνες ορθής πρακτικής ή θεωρείται ότι προωθούν επιβλαβείς τρόπους συμπεριφοράς.
 1. Η έναρξη χρήσεως της Υπηρεσίας Παρακολούθησης από μέρους του Χρήστη καθίσταται δυνατή στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ourclass.gr.
 2. Η χρήση της Υπηρεσίας Παρακολούθησης ολοκληρώνεται ή περιορίζεται σύμφωνα με τις προβλέψεις των Κανονισμών του Ιστότοπου σε περίπτωση λήξης ενός Συμφωνητικού αναφορικά με τις Υπηρεσίες του Ιστότοπου και σε περίπτωση περιορισμού της χρήσης του Ιστότοπου σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Ιστότοπου, ανεξάρτητα με τους λόγους τερματισμού ή περιορισμού της χρήσης των Υπηρεσιών του Ιστότοπου. 
 3. Η ονομασία της υπηρεσίας Παρακολούθησης, η γενική ιδέα, η γραφική αναπαράσταση, το λογισμικό και η βάση δεδομένων αυτής προστατεύονται δια νόμου.
 4. Οι Κανονισμοί της Υπηρεσίας Παρακολούθησης δημοσιεύονται  στον Ιστότοπο και διατίθενται για τους Χρήστες, και ειδικότερα για τους Χρήστες Παρακολούθησης, σε μορφή που διευκολύνει την αποθήκευση και το άνοιγμα αυτών κατά τη συνήθη λειτουργία.
 5. Οι Κανονισμοί της Υπηρεσίας Παρακολούθησης συνιστούν το Παράρτημα 1 των Κανονισμών του Ιστότοπου http://www.ourclass.gr και διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ourclass.gr.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥΜ

(Παράρτημα 2 των Κανονισμών του Ιστότοπου http://www.ourclass.gr) (εφεξής αναφέρονται και ως ΄Κανονισμοί του Φόρουμ΄)

 1. Οι παρόντες Κανονισμοί του Φόρουμ περιλαμβάνουν τους κανόνες, το πεδίο εφαρμογής, τους όρους και τις διατάξεις χρήσης του Φόρουμ που προσφέρεται στη Δικτυακή Πύλη.
 2. Εφόσον δεν γίνεται συγκεκριμένη διαφορετική αναφορά τους Κανονισμούς του Ιστότοπου http://www.ourclass.gr (εφεξής αναφέρονται και ως ΄Κανονισμοί του Ιστότοπου΄) ή εφόσον δεν απορρέει τίποτε διαφορετικό από τις προβλέψεις των Κανονισμών του Φόρουμ, οι όροι που αναφέρονται με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα και χρησιμοποιούνται στα πλαίσια των Κανονισμών του Φόρουμ επεξηγούνται στη συνέχεια:
 1. Φόρουμ – πρόκειται για μια ομάδα ηλεκτρονικής συζήτησης στα πλαίσια ενός ιστότοπου με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων μεταξύ ατόμων με συναφή ενδιαφέροντα μέσω ενός φυλλομετρητή.  
 2. Συντονιστής – πρόκειται για ένα άτομο επιφορτισμένο με τη διατήρηση της τάξης στο εκάστοτε Φόρουμ.  
 3. Ανάρτηση – κάθε φράση ενός Χρήστη του Φόρουμ σχετικά με κάποιο Θέμα.
 4. Χρήστης του Φόρουμ – πρόκειται για κάθε Χρήστη που κάνει χρήση της υπηρεσίας του Φόρουμ. Προκειμένου ένας Χρήστης να κάνει χρήση της υπηρεσίας του Φόρουμ αρκεί η περιήγηση στο εκάστοτε Φόρουμ. Η χρήση της υπηρεσίας του Φόρουμ δεν είναι υποχρεωτική για τους Χρήστες.    
 5. Θέμα – πρόκειται για μια ξεχωριστή συζήτηση (ανταλλαγή Αναρτήσεων με θεματική συνάφεια).
 1. Δεδομένου ότι η υπηρεσία Φόρουμ είναι μία εκ των υπηρεσιών που προσφέρονται  στον Ιστότοπο, οι Κανονισμοί του Φόρουμ θα πρέπει να ερμηνεύονται σε συνδυασμό με τους Κανονισμούς του Ιστότοπου. Συγκεκριμένα, οι όροι με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα που αναφέρονται στους Κανονισμούς του Ιστότοπου και δεν διευκρινίζονται στην παράγραφο 2 άνωθεν, φέρουν το ίδιο νόημα με αυτό που τους δίδεται στα πλαίσια των Κανονισμών του Ιστότοπου. Οι προβλέψεις των Κανονισμών του Ιστότοπου ισχύουν εξολοκλήρου και για την υπηρεσία του Φόρουμ, εφόσον δεν υπάρχει συγκεκριμένη διαφορετική πρόβλεψη στους Κανονισμούς του Φόρουμ. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των Κανονισμών του Ιστότοπου και των Κανονισμών του Φόρουμ, οι προβλέψεις των Κανονισμών του Φόρουμ θεωρούνται ειδικές προβλέψεις κι έχουν προτεραιότητα επί των γενικών προβλέψεων των Κανονισμών του Ιστότοπου. 
 2. Κάθε Χρήστης που επιθυμεί να γίνει Χρήστης του Φόρουμ οφείλει να διαβάσει τους Κανονισμούς του Φόρουμ και θεωρείται Χρήστης του Φόρουμ με την είσοδο του στο εκάστοτε Φόρουμ και από τη στιγμή της εισόδου του.  
 3. Το Φόρουμ επιτρέπει στους Χρήστες του Φόρουμ να αναρτούν τις απόψεις τους σχετικά με κάποιο συγκεκριμένο θέμα, όπως επίσης να διαβάζουν και να σχολιάζουν της απόψεις  που έχουν αναρτήσει οι λοιποί Χρήστες.
 4. Κάθε Χρήστης που επισκέπτεται τον Ιστότοπο του Φόρουμ μπορεί να διαβάσει τα περιεχόμενά του. Ωστόσο, η δημοσίευση Αναρτήσεων και η πρόταση νέων Θεμάτων προϋποθέτει την εγγραφή του Χρήστη στο εκάστοτε Φόρουμ.
 5. Οι Χρήστες του Φόρουμ οφείλουν να συμμορφώνονται με τις προβλέψεις των παρόντων Κανονισμών του Φόρουμ.
 6. Κάθε Χρήστης αποκτάει δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας του Φόρουμ με την εγγραφή του στον Ιστότοπο.
 7.  Στον Ιστότοπο περιλαμβάνονται δημόσια Φόρουμ στα οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι Χρήστες και ιδιωτικά Φόρουμ στα οποία η πρόσβαση επιτρέπεται έπειτα από σχετική συναίνεση του ιδρυτή και/ή του Συντονιστή του εκάστοτε Φόρουμ.
 8. Ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων. Οι αναρτήσεις στο Φόρουμ εκφράζουν τις απόψεις και γνώμες των Χρηστών του Φόρουμ που προβαίνουν στην εκάστοτε ανάρτηση.
 9. Ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες ζημίες, βλάβες ή απώλειες (ακόμη κι αν οι εν λόγω απώλειες θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί, εάν ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr γνώριζε ή εάν ήταν ενήμερη σχετικά με την πιθανότητα των προαναφερθέντων) που απορρέουν από την εκτέλεση ή μη εκτέλεση των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών του Φόρουμ (συμπεριλαμβανομένης της ζημίας τρίτων μερών). Ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη αδυναμία πρόσβασης στο Φόρουμ.
 10. Απαγορεύεται η ανάρτηση σχολίων που κρίνονται παράνομα ή αντιβαίνουν τους κανόνες ορθής πρακτικής. Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η ανάρτηση σχολίων που:
  1. Περιέχουν βωμολοχίες,
  2. Προωθούν την κατανάλωση αλκοόλ,
  3. Προωθούν την κατανάλωση ναρκωτικών ουσιών,
  4. Προσβάλλουν λοιπές εθνότητες, θρησκείες ή φυλές,
  5. Περιέχουν πληροφορίες που συνιστούν αβάσιμες κατηγορίες,
  6. Συμβάλλουν στην καταπάτηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,
  7. Παραβιάζουν τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις,
  8. Καλούν σε παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας,
  9. Προωθούν τη βία,
  10. Προωθούν την επιθετικότητα,
  11. Συνιστούν άμεσες επιθέσεις προς έτερους Χρήστες,
  12. Περιέχουν υπερ-συνδέσεις σε ιδιωτικούς ιστότοπους,
  13. Αναφέρουν προσωπικά δεδομένα, αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις ή ηλεκτρονικές διευθύνσεις,
  14. Είναι διαφημιστικής φύσεως ή έχουν στόχο την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών,
  15. Δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που σχολιάζεται,
  16. Θεωρούνται απρεπή και ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαρροή πληροφοριών σχετικά με τον θάνατο δημόσιων ή μη προσώπων,
  17. Συνιστούν αντιγραφή παλαιότερου αναρτηθέντος σχολίου (που έχει δημοσιευτεί στην ίδια ή σε διαφορετική ενότητα),
  18. Παραβιάζουν ή θέτουν σε κίνδυνο τα αγαθά ή τα περιουσιακά στοιχεία τρίτων,
  19. Παραβιάζουν τους κοινά αποδεκτούς κανόνες ηθικής και δεοντολογίας,
  20. Περιέχουν ψευδείς πληροφορίες.
 11. Με στόχο τη διαφύλαξη της τάξης και της διαφάνειας, οι Χρήστες του Φόρουμ οφείλουν να συμμορφώνονται με τα εξής:
  1. Να μην αναπαράγουν τις Αναρτήσεις και τα Θέματα,
  2. Να δίνουν επικοινωνιακούς τίτλους στα καινούργια Θέματα,
  3. Να μην χρησιμοποιούν κεφαλαία γράμματα στους τίτλους των Θεμάτων (εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπεται δια των γραμματικών κανόνων).
  4. Να κάνουν περιορισμένη χρήση των ειδικών χαρακτήρων και των γραφικών συμβόλων, συμπεριλαμβανομένων emoticons και των μεγάλων γραμματοσειρών.
  5. Να συμμορφώνονται με τον κοινά αποδεκτό γλωσσικό πολιτισμό.
 12. Απαγορεύεται η χρήση του Φόρουμ με τρόπο που να δυσχεραίνει τη χρήση του από τους λοιπούς Χρήστες, να διαταράσσει τη λειτουργία του ή να αντιβαίνει των κοινά αποδεκτών πολιτισμικών ή εθιμοτυπικών κανόνων. Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η ανάρτηση πολλών διαδοχικών Αναρτήσεων, αναρτήσεων με πανομοιότυπο περιεχόμενο και Αναρτήσεων με προσβλητικό ή παράλογο περιεχόμενο.  
 13. Όλοι οι Χρήστες του Φόρουμ οφείλουν:
  1. Να κάνουν χρήση του Φόρουμ σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, τους κοινωνικούς κανόνες, τους κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς και τις προβλέψεις των παρόντων Κανονισμών του Φόρουμ.
  2. Να μην ενεργούν εις βάρος των λοιπών Χρηστών.
  3. Να ενημερώνονται ανά τακτά διαστήματα σχετικά με ενδεχόμενες τροποποιήσεις των παρόντων Κανονισμών του Φόρουμ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ourclass.gr, να διαβάζουν τους τροποποιημένους Κανονισμούς του Φόρουμ και να συμμορφώνονται με αυτούς.  
 14. Ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιμελείται και να διαγράφει Αναρτήσεις με το περιεχόμενο που περιγράφεται στις παραγράφους 10 & 11 του παρόντος καθώς επίσης και του δικαιώματος να εμποδίζει τη συμμετοχή στην υπηρεσία του Φόρουμ των Χρηστών που παραβιάζουν τις προβλέψεις του παρόντος.
 15. Κάθε Χρήστης του Φόρουμ έχει τη δυνατότητα να διαγράφει οποιαδήποτε Ανάρτηση εντός 15 λεπτών από τη στιγμή της ανάρτησής της.
 16. Στα πλαίσια της υπηρεσίας του Φόρουμ, κάθε Χρήστης του Φόρουμ έχει τις εξής δυνατότητες:
  1. Να δημιουργήσει ένα καινούργιο Φόρουμ στα πλαίσια των υπαρχόντων κατηγοριών,
  2. Να αναρτήσει Θέματα,
  3. Να κάνει Αναρτήσεις,
  4. Να περιηγηθεί στο εκάστοτε Φόρουμ,
  5. Να περιηγηθεί στον Κατάλογο Χρηστών του εκάστοτε Φόρουμ,
  6. Να συμμετάσχει ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς (εκτός εάν έχει ΄παγώσει΄ η υπηρεσία του Φόρουμ) σε ένα Φόρουμ ή να διαγράφεται από αυτό,
  7. Να κάνει αίτηση για την ανάληψη της θέσεως του Συντονιστή.
 17. Το Φόρουμ του Ιστότοπου http://www.ourclass.gr δεν είναι συντονισμένο εκ των προτέρων.
 18. Συντονιστής του εκάστοτε Φόρουμ είναι ένας Χρήστης που έχει εκδηλώσει την επιθυμία να αναλάβει την εν λόγω λειτουργία αποστέλλοντας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Χρηστών τη σχετική αίτηση που διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ourclass.gr. Στην εν λόγω αίτηση, ο Χρήστης θα πρέπει να αποδεικνύει ότι συμμετέχει ενεργά στο εν λόγω Φόρουμ (οι διευθύνσεις URL θα πρέπει να προσκομίζονται ως παραδείγματα) και δεσμεύεται ότι θα ανταποκριθεί δεόντως στις λειτουργίες που συνεπάγεται η θέση του Συντονιστή και ειδικότερα σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς του Φόρουμ, τους Κανονισμούς του Ιστότοπου http://www.ourclass.gr, τις νομοθετικές διατάξεις και  τους κανόνες ορθής πρακτικής.
 19. Σε περίπτωση παραβίασης των προβλέψεων των Κανονισμών του Φόρουμ, των Κανονισμών του Ιστότοπου http://www.ourclass.gr, των νομοθετικών διατάξεων ή των κανόνων ορθής πρακτικής ή σε περίπτωση αδράνειας του Φόρουμ, ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr οφείλει να αποστείλει μια προειδοποίηση στον Συντονιστή σχετικά με την πιθανότητα στέρησης της ιδιότητάς του ως Συντονιστή. Σε περίπτωση μη διαφοροποίησης της συμπεριφοράς του Συντονιστή, είναι δυνατή η στέρηση της ιδιότητάς του ως Συντονιστή. Σε ιδιαίτερα κρίσιμες περιπτώσεις, είναι δυνατή η στέρηση της ιδιότητας του Συντονιστή χωρίς την αποστολή προηγούμενης ειδοποίησης από μέρους του ιστότοπου http://www.ourclass.gr.    
 20. Ευθύνη των Συντονιστών είναι να διασφαλίζουν ότι οι αναρτήσεις δεν παραβιάζουν τις νομοθετικές διατάξεις, τους κανόνες ορθής πρακτικής ή τους κανόνες ηθικής και ότι εμπίπτουν στην θεματική ενότητα του εκάστοτε Θέματος. Οι Συντονιστές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να διαγράφουν τις Αναρτήσεις που δεν συμμορφώνονται με τις προαναφερθείσες απαιτήσεις.
 21. Κάθε Χρήστης δύναται να ενημερώνει τον Συντονιστή σχετικά με ενδεχόμενες παραβιάσεις των Κανονισμών του Φόρουμ ως εξής:
 1. Μέσω της αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τον Χρήστη του ιστότοπου http://www.ourclass.gr που κατέχει θέση Συντονιστή του εκάστοτε Φόρουμ, στο οποίο θα δίνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το αμφιλεγόμενο περιεχόμενο, π.χ. τη διεύθυνση URL στην οποία έλαβε χώρα το γεγονός, την ώρα και την ημερομηνία ανάρτησης.


 1. Σε περίπτωση που ο Συντονιστής του Φόρουμ αδυνατεί να λάβει απόφαση ικανοποιητική για τον Χρήστη, ως αυτή περιγράφεται στην ειδοποίηση που αποστέλλει ο τελευταίος, ο Χρήστης δύναται να αποστείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Χρηστών του ιστότοπου http://www.ourclass.gr δίνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το αμφιλεγόμενο περιεχόμενο, π.χ. τη διεύθυνση URL στην οποία έλαβε χώρα το γεγονός, την ώρα και την ημερομηνία ανάρτησης. Σε περίπτωση που οι προαναφερθείσες πληροφορίες είναι ελλιπείς ή εσφαλμένες, ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr δύναται να λάβει μερική ή να μην λάβει καμία απόφαση σχετικά με το ζήτημα που περιγράφεται στην ειδοποίηση.


 1. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν συμφωνεί με ενδεχόμενη απόφαση του Συντονιστή για την κατάργηση ή διατήρηση μιας ανάρτησης, ο Χρήστης δύναται να απευθυνθεί στον ιστότοπο http://www.ourclass.gr   προκειμένου να επικυρωθεί η απόφαση του Συντονιστή. Ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr δύναται να αλλάξει την απόφαση του Συντονιστή. Παρά τις προαναφερθείσες προβλέψεις της παρούσας παραγράφου, ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr έχει το δικαίωμα να επέμβει στις αποφάσεις του Συντονιστή εφόσον αυτές παραβιάζουν τους Κανονισμούς του Φόρουμ, τους Κανονισμούς του Ιστότοπου http://www.ourclass.gr, τις νομοθετικές διατάξεις ή τους κανόνες ορθής πρακτικής.  


 1. Κάθε Χρήστης που δημοσιεύει αναρτήσεις στο Φόρουμ εκχωρεί δια του παρόντος στον ιστότοπο http://www.ourclass.gr το δικαίωμα εκμετάλλευσης, καταχώρησης σε ηλεκτρονική μνήμη, τροποποίησης, διαγραφής, συμπλήρωσης, δημόσιας εκπομπής, δημόσιας παρουσίασης, αντιγραφής και διανομής (ειδικότερα μέσω Διαδικτύου) των εν λόγω Αναρτήσεων.


 1. Η διαγραφή ενός Φόρουμ, ενός Θέματος ή μιας Ανάρτησης και το «πάγωμα» της συμμετοχής ενός Χρήστη στις υπηρεσίες ενός Φόρουμ είναι δυνατόν συμβούν εφόσον ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr λάβει αξιόπιστες πληροφορίες ή κάποια επίσημη ειδοποίηση σχετικά με την παράνομη φύση των δεδομένων που έχουν αναρτηθεί στο εκάστοτε Φόρουμ/Θέμα/Ανάρτηση ή που έχουν αναρτηθεί από έναν δεδομένο Χρήστη της υπηρεσίας του Φόρουμ. 


 1. Ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr απαγορεύεται να μεταβιβάσει, να πωλήσει ή να εκμισθώσει τα συγκεντρωθέντα Δεδομένα των Χρηστών του Φόρουμ σε έτερα πρόσωπα ή οργανισμούς, εκτός εάν ζητηθεί από τους Χρήστες του Φόρουμ στους οποίους ανήκουν τα δεδομένα, δοθεί η ρητή συναίνεση των εν Λόγω Χρηστών ή ζητηθεί από εξουσιοδοτημένες κρατικές αρχές με στόχο τη διεξαγωγή επίσημων αγωγών ή προσφυγών.


 1. Οι Κανονισμοί του Φόρουμ δημοσιεύονται  στον Ιστότοπο και διατίθενται για τους Χρήστες, και ειδικότερα για τους Χρήστες του Φόρουμ, σε μορφή που διευκολύνει την αποθήκευση και το άνοιγμα αυτών κατά τη συνήθη λειτουργία. 
 2. Οι Κανονισμοί του Φόρουμ συνιστούν το Παράρτημα 2 των Κανονισμών του Ιστότοπου http://www.ourclass.gr και διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ourclass.gr.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

(Παράρτημα 3 των Κανονισμών του Ιστότοπου) (εφεξής αναφέρονται και ως ΄Γενικοί Κανονισμοί Δράσεων΄)

 1. Οι παρόντες Γενικοί Κανονισμοί Δράσεων περιλαμβάνουν τους κανόνες, το πεδίο εφαρμογής και τους όρους χρήσης της υπηρεσίας ΄Ειδικές Δράσεις΄, η οποία προσφέρεται ηλεκτρονικά μέσω της Δικτυακής Πύλης.
 2. Οι όροι με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια των Γενικών Κανονισμών Δράσεων επεξηγούνται στη συνέχεια:
 1. Δράση ή Ειδική Δράση – πρόκειται για ενέργειες προώθησης που οργανώνονται στον Ιστότοπο.
 2. Εκτελεστικοί Κανονισμοί – πρόκειται για τους κανονισμούς που περιγράφουν τους όρους και τις διατάξεις διεξαγωγής και συμμετοχής στην εκάστοτε Δράση. Ειδικότερα, πρόκειται για κανονισμούς σχετικά με τη διεξαγωγή της εκάστοτε Δράσης στους οποίους προσδιορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Συμμετεχόντων καθώς επίσης, οι στόχοι και η διάρκεια της εκάστοτε Δράσης.
 3. Συμμετέχοντας στη Δράση – πρόκειται για κάθε Χρήστη, με ταχυδρομική διεύθυνση εντός της επικράτειας, που έχει αποδεχτεί τους παρόντες Γενικούς Κανονισμούς Δράσεων και συμμετέχει στην εκάστοτε Δράση συμμορφούμενος με και αποδεχόμενος τις διατάξεις των Εκτελεστικών Κανονισμών.


 1. Δεδομένου ότι η υπηρεσία Ειδικών Δράσεων είναι μία εκ των υπηρεσιών που προσφέρονται στον Ιστότοπο, οι Γενικοί Κανονισμοί Δράσεων θα πρέπει να ερμηνεύονται σε συνδυασμό με τους Κανονισμούς του Ιστότοπου http://www.ourclass.gr. Συγκεκριμένα, οι όροι με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα που αναφέρονται στους Κανονισμούς του Ιστότοπου και δεν διευκρινίζονται στην προαναφερθείσα παράγραφο 2, φέρουν το ίδιο νόημα με αυτό που τους δίδεται στα πλαίσια των Κανονισμών του Ιστότοπου http://www.ourclass.gr. Οι προβλέψεις των Κανονισμών του Ιστότοπου http://www.ourclass.gr ισχύουν εξ ολοκλήρου και για την υπηρεσία Ειδικών Δράσεων, εφόσον δεν υπάρχει συγκεκριμένη διαφορετική πρόβλεψη στους Γενικούς Κανονισμούς Δράσεων. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των Κανονισμών του Ιστότοπου http://www.ourclass.gr και των Γενικών Κανονισμών Δράσεων, οι προβλέψεις των Γενικών Κανονισμών Δράσεων θεωρούνται ειδικές προβλέψεις κι έχουν προτεραιότητα επί των γενικών προβλέψεων των Κανονισμών του Ιστότοπου http://www.ourclass.gr. 


 1. Οι Εκτελεστικοί Κανονισμοί έχουν προτεραιότητα επί των Γενικών Κανονισμών Δράσεων όσον αφορά τα ζητήματα που δεν διευθετούνται στα πλαίσια του παρόντος. Επίσης, οι προαναφερθέντες Κανονισμοί έχουν προτεραιότητα σε περίπτωση που οι προβλέψεις των δύο εγγράφων είναι αντίθετες ή αποκλείουν οι μεν τις δε.


 1. Εφόσον δεν υφίσταται διαφορετική πρόβλεψη στους Εκτελεστικούς Κανονισμούς, οργανωτής των Δράσεων θεωρείται ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr .
 2. Οι Ειδικές Δράσεις οργανώνονται στα πλαίσια του Ιστότοπου http://www.ourclass.gr.


 1. Στην εκάστοτε Δράση δύνανται να συμμετέχουν τα πρόσωπα που έχουν διαβάσει τους παρόντες Γενικούς Κανονισμούς Δράσεων, τους Εκτελεστικούς Κανονισμούς της εκάστοτε Δράσης και έχουν αποδεχτεί τα δύο έγγραφα από κοινού και χωρίς οποιεσδήποτε τροποποιήσεις.


 1. Οι Δράσεις προσφέρουν, ειδικότερα, τη δυνατότητα δημιουργίας στην Δικτυακή Πύλη από μέρους του ιστότοπου http://www.ourclass.gr ενός ειδικού ιστότοπου/tab για την εκάστοτε Δράση ή ενός Χορηγούμενου Λογαριασμού για την εκάστοτε Δράση.


 1. Συγκεκριμένα, κάθε Δράση δύναται να περιλαμβάνει τις εξής μορφές:


 1. Παρουσία της Δράσης στη Δικτυακή Πύλη
 2. Παρουσία με τη μορφή ιστότοπου/tab μιας δεδομένης Δράσης ή Χορηγούμενου Λογαριασμού ενός φόρουμ συζητήσεων για λόγους που άπτονται της Δράσης.


 1. Ενόσω διαρκεί η εκάστοτε Δράση, ενδέχεται να προσφέρονται στους Συμμετέχοντες στη Δράση διάφορες ενδιαφέρουσες επιλογές, όπως συγκεκριμένα:


 1. Δυνατότητα συμμετοχής σε δημοσκοπήσεις και διαγωνισμούς που δημοσιεύονται/οργανώνονται στον Χορηγούμενο Λογαριασμό.
 2. Δυνατότητα συμμετοχής στο φόρουμ.


 1. Απαγορεύεται η δημοσίευση στα πλαίσια της Δράσης περιεχομένων που κρίνονται παράνομα ή παραβιάζουν τους Κανονισμούς του Ιστότοπου και ειδικότερα το Άρθρο 7 των Κανονισμών του Ιστότοπου http://www.ourclass.gr.


 1. Ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα που αναρτούν οι Συμμετέχοντες στη Δράση κατά τη διάρκεια της Δράσεως, συμπεριλαμβανομένου συγκεκριμένα του περιεχομένου των πληροφοριών που αναρτώνται στο Φόρουμ από τους Συμμετέχοντες στη Δράση. Κάθε Συμμετέχων στη Δράση που παραβιάζει συγκεκριμένα τους Κανονισμούς του Ιστότοπου http://www.ourclass.gr, τους Γενικούς Κανονισμούς Δράσεων, τους Εκτελεστικούς Κανονισμούς ή λοιπές εφαρμοστέες νομοθετικές προβλέψεις είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τις προαναφερθείσες ενέργειες ή για ενδεχόμενη αδυναμία ενέργειας.  


 1. Ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παρεμβολές στη λειτουργία του Ιστότοπου που προκαλούνται λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας, βλάβης του εξοπλισμού ή απαγορευμένων παρεμβολών των Χρηστών, ακόμη κι εάν αυτό συνεπάγεται την απώλεια δεδομένων. 


 1.  Ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr οφείλει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την ορθή λειτουργία της εκάστοτε Δράσης.
 2. Οι Γενικοί Κανονισμοί Δράσεων δημοσιεύονται στον Ιστότοπο και διατίθενται για τους Συμμετέχοντες στη Δράση σε μορφή που διευκολύνει την αποθήκευση και το άνοιγμα αυτών κατά τη συνήθη λειτουργία.


 1. Οι Γενικοί Κανονισμοί Δράσεων διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ourclass.gr


 1. Σε περίπτωση τροποποιήσεων των Γενικών Κανονισμών Δράσεων ή των Εκτελεστικών Κανονισμών, ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr οφείλει να ενημερώσει σχετικά τους Συμμετέχοντες στη Δράση δημοσιεύοντας το ενιαίο κείμενο των Γενικών Κανονισμών Δράσεων ή των Εκτελεστικών Κανονισμών στον Ιστότοπο ή ενημερώνοντάς τους άμεσα μέσω του εσωτερικού συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Ιστότοπου.


 1. Οι Γενικοί Κανονισμοί Δράσεων και οι Εκτελεστικοί Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία που ορίζεται στη δημοσίευση του Ιστότοπου ή κατά την ημερομηνία αποστολής της ειδοποίησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο φάκελο των εισερχομένων της ηλεκτρονικής ταχυδρομικής θυρίδας του εκάστοτε Συμμετέχοντα στη Δράση. Σε περίπτωση που οι νέοι/τροποποιημένοι Γενικοί Κανονισμοί Δράσεων/Εκτελεστικοί Κανονισμοί δημοσιεύονται  στον Ιστότοπο και παράλληλα αποστέλλονται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον φάκελο των εισερχομένων, θεωρείται ότι οι νέοι/τροποποιημένοι κανονισμοί τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία που προηγείται μεταξύ των δύο ημερομηνιών δημοσίευσης.


 1. Σε περίπτωση τροποποίησης ή ακύρωσης, λόγω τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, οποιασδήποτε εκ των προβλέψεων των παρόντων Γενικών Κανονισμών Δράσεων, οι λοιπές προβλέψεις διατηρούν τη δεσμευτική τους ισχύ για τα Μέρη. Ομοίως ισχύει για τους Εκτελεστικούς Κανονισμούς.


 1. Όσον αφορά τα ζητήματα που δεν διευθετούνται στο παρόν ισχύουν οι προβλέψεις των Κανονισμών του Ιστότοπου http://www.ourclass.gr, οι οποίοι διατίθενται στη διεύθυνση http://www.ourclass.gr.

                                  

 1. Αποδεχόμενος τους παρόντες Γενικούς Κανονισμούς Δράσεων, ο Χρήστης αποδέχεται τις διατάξεις των Κανονισμών του Ιστότοπου http://www.ourclass.gr – διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ourclass.gr - στο βαθμό που οι παρόντες Γενικοί Κανονισμοί Δράσεων αναφέρονται σε αυτούς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 –ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

(Παράρτημα 4 των Γενικών Όρων και Διατάξεων του Ιστότοπου http://www.ourclass.gr) (εφεξής αναφέρεται και ως ΄Πολιτική΄)

Άρθρο 1. Προκαταρκτικές διατάξεις

 1. Στην παρούσα Πολιτική περιγράφονται οι κανονισμοί υποβολής και διαχείρισης των παραπόνων που διατυπώνονται σχετικά με τα εξής:
 1. Ελαττώματα στην εκτέλεση των Υπηρεσιών,
 2. Αδυναμία εκτέλεσης των Υπηρεσιών,
 3. Αχρεώστητες πληρωμές,
 4. Επιπλέον πληρωμές.
 1. Η παρούσα Πολιτική αποτελεί παράρτημα των Γενικών Όρων και Διατάξεων του Ιστότοπου http://www.ourclass.gr και θα πρέπει να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τους Γενικούς Όρους και Διατάξεις του Ιστότοπου http://www.ourclass.gr. Συγκεκριμένα, το σύνολο των όρων που δεν προσδιορίζονται στα πλαίσια της Πολιτικής θα πρέπει να ερμηνεύονται ως ορίζεται στους  Γενικούς Όρους και Διατάξεις του Ιστότοπου http://www.ourclass.gr, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Πολιτική.
 2. Η αλληλογραφία και η ανταλλαγή πληροφοριών αναφορικά με τη διαχείριση των παραπόνων από μέρους του ιστότοπου http://www.ourclass.gr ξεκινάει από τη στιγμή της ταχυδρομικής αποστολής ενός Δελτίου Παραπόνων στην εταιρεία. Το πρόσωπο που προβαίνει στην αποστολή του Δελτίου Παραπόνων – η αποστολή πρέπει να γίνεται μέσω συμβατικού ταχυδρομείου – δύναται να διευκρινίσει στο εν λόγω Δελτίο ότι επιθυμεί η περαιτέρω αλληλογραφία που θα χρειαστεί να ακολουθήσει στα πλαίσια διαχείρισης του παραπόνου να αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που ορίζεται στο Δελτίο Παραπόνων. Εφόσον δεν γίνεται συγκεκριμένη σχετική αναφορά στο Δελτίο Παραπόνων, η αλληλογραφία θα εξακολουθήσει να γίνεται μέσω συμβατικού ταχυδρομείου.
 3. Κάθε υποβολή έγγραφου παραπόνου που επιτρέπει στον ιστότοπο http://www.ourclass.gr να ταυτοποιήσει τον Χρήστη και το Ελάττωμα, τη μη εκτελεσθείσα Υπηρεσία, την Πληρωμή ή την Αχρεώστητη Πληρωμή, ακόμη κι αν δεν γίνεται με τη μορφή που ορίζεται στην Παράρτημα 1 της παρούσας Πολιτικής, θεωρείται έγκυρη υποβολή Δελτίου Παραπόνων.  

Άρθρο 2. Ορισμοί

Οι όροι που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της παρούσας Πολιτικής επεξηγούνται στη συνέχεια:

 1. Υπηρεσίες – το σύνολο των υπηρεσιών που χρεώνονται και προσφέρονται στους Χρήστες από τον ιστότοπο http://www.ourclass.gr μέσω ηλεκτρονικών καναλιών και οι οποίες εξοφλούνται μέσω του Συστήματος. 
 2. Σύστημα – πρόκειται για το σύστημα που χρησιμοποιεί ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr και το οποίο επιτρέπει στους Χρήστες να καταβάλλουν το αντίτιμο για τη χρήση των Υπηρεσιών μέσω μέσων ηλεκτρονικής πληρωμής ως ορίζεται δια του Νόμου, και συγκεκριμένα, μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών εντολών και μηνυμάτων SMS.
 3. Διακανονιστής – πρόκειται για κάθε φορέα που καθιστά διαθέσιμο το Σύστημα στον ιστότοπο http://www.ourclass.gr.
 4. Ελάττωμα – πρόκειται για κάθε συμβάν ή γεγονός την αποκλειστική ευθύνη του οποίου φέρει ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr και το οποίο εμποδίζει τον Χρήστη από την χρήση μιας Υπηρεσίας σύμφωνα με τον προβλεπόμενο προορισμό αυτής.
 5. Χρόνος Απόκρισης – πρόκειται για το διάστημα κατά το οποίο ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr εξετάζει τα Δελτία Παραπόνων. Ο Χρόνος Απόκρισης ορίζεται στις είκοσι μία (21) ημέρες, αρχής γενομένης από την ημέρα που έπεται της παραλαβής του Δελτίου Παραπόνων από μέρους του ιστότοπου http://www.ourclass.gr. 
 6. Αχρεώστητη Πληρωμή – κάθε πληρωμή που γίνεται από πρόσωπα που δεν είναι Χρήστες και για λόγους που δεν αφορούν τις Υπηρεσίες που προσφέρει ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr.
 7. Επιπλέον Πληρωμή – κάθε πληρωμή που γίνεται από Χρήστες ή πρόσωπα που δεν είναι Χρήστες αναφορικά με την προσφορά μιας Υπηρεσίας του ιστότοπου http://www.ourclass.gr και η οποία υπερβαίνει το ποσό του προβλεπόμενου αντιτίμου της εκάστοτε Υπηρεσίας.
 1. Υπηρεσία Υποκατάστασης – μια Υπηρεσία που έχει τις ίδιες ή αντίστοιχες ιδιότητες, τον ίδιο ή αντίστοιχο προορισμό και την ίδια ή αντίστοιχη τιμή με μια Υπηρεσία που εμφανίζει Ελάττωμα ή δεν έχει εκτελεστεί από τον ιστότοπο http://www.ourclass.gr. 
 2. Παράνομη Συναλλαγή – κάθε πληρωμή που καταβάλλεται με τρόπο παράνομο και συγκεκριμένα, κατά παράβαση των διατάξεων Νόμου ή κατά παράβαση λοιπών νομοθετικών διατάξεων, γεγονός που επιτρέπει στον Διακανονιστή να αρνηθεί την αποδοχή της πληρωμής μέσω του Συστήματος.   
 3. Δελτίο Παραπόνων – ειδοποίηση περί Ελαττωμάτων, αδυναμίας εκτέλεσης μιας Υπηρεσίας, Επιπλέον Πληρωμών ή Αχρεώστητων Πληρωμών από κάποιον Χρήστη ή μη Χρήστη, η οποία γίνεται υπό τη μορφή που ορίζεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας Πολιτικής. Η αποστολή επιστολής που δεν συμμορφώνεται με την προαναφερθείσα μορφή ή το περιεχόμενο της μορφής θεωρείται ότι ισοδυναμεί με έγκυρη υποβολή Δελτίου Παραπόνων εφόσον το περιεχόμενο της εν λόγω επιστολής επιτρέπει στον ιστότοπο http://www.ourclass.gr να ταυτοποιήσει τον Χρήστη και να εντοπίσει το Ελάττωμα, τη μη εκτελεσθείσα Υπηρεσία, την Επιπλέον Πληρωμή ή την Αχρεώστητη Πληρωμή. Παρά τα προαναφερθέντα, ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr δύναται να ζητήσει από τον εκάστοτε Χρήστη να προσκομίσει τα στοιχεία που ενδεχομένως να λείπουν από την απεσταλμένη επιστολή.

Άρθρο 3. Διαδικασία σε περίπτωση εντοπισμού Ελαττώματος

 1. Σε περίπτωση εντοπισμού Ελαττώματος ή αδυναμίας εκτέλεσης μιας Υπηρεσίας, ο Χρήστης ή μη Χρήστης θα πρέπει να  υποβάλλει ένα Δελτίο Παραπόνων.
 2. Για την έγκυρη υποβολή παραπόνων υπό τις συνθήκες που περιγράφονται στην προαναφερθείσα ρήτρα 1 του άρθρου 3, θα πρέπει να προσκομίζονται οι εξής πληροφορίες:
 1. Ονοματεπώνυμο, κωδικός εισόδου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του Χρήστη που έχει πληρώσει για τις Υπηρεσίες ή δια λογαριασμό του οποίου έχει γίνει η πληρωμή των Υπηρεσιών,
 2. Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του μη Χρήστη που έχει πληρώσει τις Υπηρεσίες δια λογαριασμό του Χρήστη,
 3. Ονομασία και τιμή των Υπηρεσιών,
 4. Περιγραφή του Ελαττώματος ή σύντομη περιγραφή των συνθηκών που αιτιολογούν την υποβολή του παραπόνου,
 5. Ημερομηνία πληρωμής της Υπηρεσίας, λοιπά δεδομένα και αντίγραφα των εγγράφων που αποδεικνύουν την εν λόγω πληρωμή.
 6. Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα πρέπει να γίνει η επιστροφή (εφόσον προβλέπεται) του κόστους της Υπηρεσίας.
 1. Σε περίπτωση που ένα Δελτίο Παραπόνων δεν πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στους αριθμούς (iii) έως (iv) της προαναφερθείσας ρήτρας 2 του παρόντος άρθρου 3, με αποτέλεσμα να μην δύναται να εξεταστεί το εν λόγω Δελτίο Παραπόνων, ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr οφείλει να ζητήσει από τον υποβάλλοντα του παραπόνου να προσκομίσει τα στοιχεία που υπολείπονται. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Χρόνος Απόκρισης παρατείνεται κατά το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της αίτησης για περαιτέρω στοιχεία και της προσκόμισης των εν λόγω στοιχείων. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στους αριθμούς (i) έως (ii) της προαναφερθείσας ρήτρας 2 του παρόντος άρθρου 3, ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr δεν προβλέπεται να προχωρήσει σε εξέταση του Δελτίου Παραπόνων.  
 2. Σε περίπτωση εκπνοής του Χρόνου Απόκρισης, θεωρείται ότι ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr έχει εγκρίνει Δελτίο Παραπόνων στο σύνολό του.
 3. Εφόσον ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr θεωρήσει δικαιολογημένη μια αξίωση, δύναται να προβεί στις εξής κινήσεις:
 1. Να απομακρύνει το Ελάττωμα,
 2. Να εκτελέσει την Υπηρεσία ή μια Υπηρεσία χωρίς Ελαττώματα,
 3. Να εκτελέσει μια Υπηρεσία Υποκατάστασης με τη σύμφωνη γνώμη του Χρήστη,
 4. Ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr οφείλει να επιστρέψει το κόστος που συνεπάγεται η Υπηρεσία εφόσον οι προαναφερθείσες ενέργειες (i) έως (iii) δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν ή εφόσον η εκτέλεση αυτών δεν έχει πλέον κανένα νόημα για τον Χρήστη.
 1. Προκειμένου να καταστεί σαφές εάν η εκτέλεση μιας Υπηρεσίας χωρίς Ελαττώματα ή μιας Υπηρεσίας Υποκατάστασης δεν έχει πλέον νόημα για τον Χρήστη, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, εκτός από τις πραγματικές συνθήκες που επικαλείται ο Χρήστης, η φύση και ο προορισμός της εκτελούμενης Υπηρεσίας. 
 2. Εφόσον ολοκληρωθεί η εξέταση του εκάστοτε παραπόνου, ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr οφείλει να ενημερώσει τον Χρήστη σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη του εν λόγω παραπόνου και τους αντίστοιχους λόγους της απόρριψης. Σε περίπτωση αποδοχής του παραπόνου, ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr οφείλει να προβεί σε μία από τις κινήσεις που αναφέρονται στην προαναφερθείσα ρήτρα 5 του παρόντος άρθρου 3, ταυτόχρονα με την παροχή των πληροφοριών που αναφέρονται στην προηγούμενη πρόταση, σύμφωνα με τις εξής αρχές και την αντίστοιχη σειρά προτεραιότητας:
 1. Εφόσον είναι δυνατή η απομάκρυνση του Ελαττώματος, ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr οφείλει να απομακρύνει το ελάττωμα ή να προσφέρει μια Υπηρεσία χωρίς Ελαττώματα.
 2. Εφόσον δεν είναι δυνατή η απομάκρυνση του Ελαττώματος, ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr οφείλει να προτείνει την εκτέλεση μιας Υπηρεσίας Υποκατάστασης.
 3. Εφόσον ο Χρήστης δεν συμφωνήσει με την εκτέλεση κάποιας Υπηρεσίας Υποκατάστασης, ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr οφείλει να επιστρέψει το κόστος που συνεπάγεται για τον Χρήστη η χρήση της Υπηρεσίας εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την υποβολή της δηλώσεως του Χρήστη δια της οποίας αρνείται να δώσει την συγκατάθεσή του.
 1. Η συγκατάθεση του Χρήστη για την εκτέλεση μιας Υπηρεσίας Υποκατάστασης θα πρέπει να υποβάλλεται εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία της αποστολής των πληροφοριών σχετικά με την αποδοχή της αξίωσης. Εφόσον ο Χρήστης δεν δώσει την συγκατάθεσή του εντός του προαναφερθέντος διαστήματος, ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr οφείλει να επιστρέψει στον Χρήστη το κόστος που συνεπάγεται για αυτόν η εκάστοτε Υπηρεσία.
 2. Ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να απομακρύνει ένα υποτιθέμενο Ελάττωμα, να εκτελέσει μια Υπηρεσία ή μια Υπηρεσία Υποκατάστασης εφόσον έπειτα από την εξέταση του Δελτίου Παραπόνων διαπιστώσει ότι:
 1. Η Υπηρεσία εκτελέστηκε χωρίς Ελαττώματα,
 2. Η πληρωμή για την Υπηρεσία έγινε χρησιμοποιώντας δεδομένα (στοιχεία) διαφορετικά των δεδομένων που προσκόμισε ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr κατά τον χρόνο πληρωμής της Υπηρεσίας και συγκεκριμένα, λόγω σφάλματος στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού του ιστότοπου http://www.ourclass.gr, εισαγωγής εσφαλμένου κωδικού SMS ή εσφαλμένου αριθμού τηλεφώνου δια του οποίου γίνεται η αγορά της εκάστοτε Υπηρεσίας,
 3. Η πληρωμή για την Υπηρεσία δεν έγινε αποδεκτή από τον Διακανονιστή διότι θεωρήθηκε Παράνομη Συναλλαγή.

Άρθρο 4. Αχρεώστητη Πληρωμή

 1. Σε περίπτωση Αχρεώστητης Πληρωμής, κάθε μη Χρήστης οφείλει να υποβάλλει ένα Δελτίο Παραπόνων στο οποίο θα διευκρινίζονται τα εξής:
 1. Το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του υποβάλλοντα του Δελτίου Παραπόνων.
 2. Το ποσό, ο τίτλος και η ημερομηνία κατάθεσης της Αχρεώστητης Πληρωμής, τα λοιπά δεδομένα και τα αντίγραφα των εγγράφων που χρειάζονται ως αποδεικτικά της εν λόγω πληρωμής.
 3. Ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο επιθυμεί να γίνει η κατάθεση από την επιστροφή (εφόσον προβλέπεται) της Αχρεώστητης Πληρωμής.
 1. Σε περίπτωση που ένα Δελτίο Παραπόνων δεν πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στους αριθμούς (ii) έως (iii) της προαναφερθείσας ρήτρας 1 του παρόντος άρθρου 4, με αποτέλεσμα να μην δύναται να εξεταστεί το εν λόγω Δελτίο Παραπόνων, ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr οφείλει να ζητήσει από τον υποβάλλοντα του παραπόνου να προσκομίσει τα στοιχεία που υπολείπονται. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Χρόνος Απόκρισης παρατείνεται κατά το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της αίτησης για περαιτέρω στοιχεία και της προσκόμισης των εν λόγω στοιχείων. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στον αριθμό (i) της προαναφερθείσας ρήτρας 1 του παρόντος άρθρου 4, ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr δεν προβλέπεται να προχωρήσει σε εξέταση του Δελτίου Παραπόνων.
 2. Σε περίπτωση εκπνοής του Χρόνου Απόκρισης, θεωρείται ότι ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr έχει εγκρίνει το Δελτίο Παραπόνων στο σύνολό του.
 3. Εφόσον ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr διαπιστώσει ότι το πρόσωπο που υπέβαλλε το Δελτίο Παραπόνων δεν είναι Χρήστης και ότι η καταβληθείσα πληρωμή συνιστά Αχρεώστητη Πληρωμή σύμφωνα με τις προβλέψεις του αριθμού (vi) του προαναφερθέντος άρθρου 2, ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr οφείλει να επιστρέψει το συνολικό χρηματικό ποσό που  έχει καταβληθεί στον λογαριασμό της. Η επιστροφή των χρημάτων που έχουν καταβληθεί στον ιστότοπο http://www.ourclass.gr θα πρέπει να γίνεται εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία έγκρισης από μέρους του ιστότοπου http://www.ourclass.gr του Δελτίου Παραπόνων.<  
 4. Ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr οφείλει να αρνηθεί την επιστροφή οποιουδήποτε καταβληθέντος χρηματικού ποσού εφόσον ενημερωθεί από τον Διακανονιστή ότι η εν λόγω πληρωμή συνιστά Παράνομη Συναλλαγή ή εφόσον κρίνει ότι δεν πληρούνται οι προβλέψεις του προαναφερθέντος άρθρου 4.4.
 5. Σε περίπτωση που ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr κρίνει ότι ένα Δελτίο Παραπόνων δεν αντιστοιχεί σε Αχρεώστητη Πληρωμή αλλά στις συνθήκες που περιγράφονται στο προαναφερθέν άρθρο 3, τότε οφείλει να διαχειριστεί το Δελτίο Παραπόνων σύμφωνα με τις προβλέψεις του προαναφερθέντος άρθρου 3 και να ενημερώσει σχετικά τον υποβάλλοντα του Δελτίου Παραπόνων.

Άρθρο 5. Επιστροφή Επιπλέον Πληρωμής

 1. Σε περίπτωση καταβολής Επιπλέον Πληρωμής, κάθε Χρήστης ή μη Χρήστης θα πρέπει να υποβάλει ένα Δελτίο Παραπόνων στο οποίο να διευκρινίζονται τα εξής:
 1. Το ονοματεπώνυμο, o κωδικός εισόδου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του Χρήστη,
 2. Το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του μη Χρήστη που προέβη στην πληρωμή,
 3. Ονομασίες και τιμές των αγορασθέντων Υπηρεσιών,
 4. Το ποσό, o τίτλος, η ημερομηνία πληρωμής, λοιπά δεδομένα και αντίγραφα των εγγράφων που χρειάζονται ως αποδεικτικά της εν λόγω πληρωμής.
 5. Ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο επιθυμεί να γίνει η κατάθεση από την επιστροφή (εφόσον προβλέπεται) της Επιπλέον Πληρωμής.
 1. Σε περίπτωση που ένα Δελτίο Παραπόνων δεν πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στους αριθμούς (iii) έως (iv) της προαναφερθείσας ρήτρας 1 του παρόντος άρθρου 5, με αποτέλεσμα να μην δύναται να εξεταστεί το εν λόγω Δελτίο Παραπόνων, ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr οφείλει να ζητήσει από τον υποβάλλοντα του παραπόνου να προσκομίσει τα στοιχεία που υπολείπονται. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Χρόνος Απόκρισης παρατείνεται κατά το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της αίτησης για περαιτέρω στοιχεία και της προσκόμισης των εν λόγω στοιχείων. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στους αριθμούς (i) έως (ii) της προαναφερθείσας ρήτρας 1 του παρόντος άρθρου 5, ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr δεν προβλέπεται να προχωρήσει σε εξέταση του Δελτίου Παραπόνων.
 2. Σε περίπτωση εκπνοής του Χρόνου Απόκρισης, θεωρείται ότι ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr έχει εγκρίνει το Δελτίο Παραπόνων στο σύνολό του.
 3. Εφόσον ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr διαπιστώσει ότι το πρόσωπο που υπέβαλλε το εκάστοτε παράπονο προέβη όντως σε Επιπλέον Πληρωμή ως ορίζεται στον αριθμό (vii) του άρθρου 2 άνωθεν, ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr οφείλει να επιστρέψει το ποσό της Επιπλέον Πληρωμής στον τραπεζικό λογαριασμό που ορίζεται στο Δελτίο Παραπόνων. Η επιστροφή του ποσού που έχει καταβληθεί στον ιστότοπο http://www.ourclass.gr θα πρέπει να γίνεται εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία έγκρισης του παραπόνου από μέρους του ιστότοπου http://www.ourclass.gr.
 4. Εφόσον ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr διαπιστώσει ότι η Επιπλέον Πληρωμή  έγινε από Χρήστη του Ιστότοπου, δύναται εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στη ρήτρα 4 του άρθρου 5 άνωθεν, να προτείνει στον Χρήστη της εκτέλεση κάποιας Υπηρεσίας της οποίας το κόστος ανέρχεται στο ποσό της Επιπλέον Πληρωμής. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν ανταποκριθεί στην προαναφερθείσα πρόταση, ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr οφείλει εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της εν λόγω πρότασης να επιστρέψει το ποσό της Επιπλέον Πληρωμής στον Χρήστη.   

Άρθρο 6. Μη επιστροφή πληρωμών & απόρριψη παραπόνων

 1. Ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr δύναται να κρίνει ως αβάσιμο ένα Δελτίο Παραπόνων εφόσον η εκάστοτε Υπηρεσία δεν έχει εκτελεστεί αποκλειστικά και μόνο λόγω άρνησης του Διακανονιστή να αποδεχτεί την πληρωμή που έγινε μέσω του Συστήματος. Στην προκειμένη περίπτωση, ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr οφείλει να ενημερώσει τον υποβάλλοντα του Δελτίου Παραπόνων σχετικά με τους λόγους στους οποίους βασίζει την άρνησή της για περαιτέρω διαχείριση του παραπόνου.
 2. Ο Διακανονιστής δύναται να αρνηθεί τη διεκπεραίωση μιας πληρωμής σε περίπτωση που κρίνει ότι πρόκειται για Παράνομη Συναλλαγή.
 3. Ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr δύναται να απορρίψει τυχόν παράπονα τα οποία οφείλονται αποκλειστικά στην άγνοια των προβλέψεων των κανονισμών που ισχύουν για την εκτέλεση της εκάστοτε Υπηρεσίας, των Γενικών Όρων και Διατάξεων του Ιστότοπου http://www.ourclass.gr ή των νομοθετικών διατάξεων.  
 4. Ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr δύναται να αρνηθεί την εξέταση Δελτίων Παραπόνων εφόσον διαπιστώσει ότι αυτά υποβλήθηκαν από το ίδιο πρόσωπο ή ότι αφορούν Ελαττώματα Υπηρεσιών, Επιπλέον ή Αχρεώστητες Πληρωμές που έχουν ήδη αναφερθεί σε προηγούμενα Δελτίων Παραπόνων τα οποία δεν εξετάστηκαν περαιτέρω σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική.

Άρθρο 7. Τελικές διατάξεις

 1. Η παρούσα Πολιτική συνιστά το Παράρτημα 4 των Γενικών Όρων και Διατάξεων του Ιστότοπου http://www.ourclass.gr και διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ourclass.gr.  

ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

 1. Ονοματεπώνυμο:
 2. Κωδικός Εισόδου Χρήστη*:
 3. E–mail:
 4. Οδός και αριθμός:
 5. Ταχυδρομικός Κώδικας:
 6. Πόλη:
 7. Δια του παρόντος αναφέρω:
 1. Ελάττωμα στη λειτουργία μιας Υπηρεσίας
 2. Αδυναμία εκτελέσεως μιας Υπηρεσίας από μέρους του ιστότοπου http://www.ourclass.gr
 3. Καταβολή Αχρεώστητης Πληρωμής
 4. Καταβολή Επιπλέον Πληρωμής
 1. Σε περίπτωση που ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr κρίνει ότι είναι αδύνατη η απομάκρυνση του Ελαττώματος ή η εκτέλεση της Υπηρεσίας:
 1. Συμφωνώ με την εκτέλεση Υπηρεσίας Υποκατάστασης
 2. Δεν συμφωνώ με την εκτέλεση Υπηρεσίας Υποκατάστασης
 1. Περιγραφή του Ελαττώματος ή της μη εκτελεσθείσας Υπηρεσίας, περιγραφή των συνθηκών καταβολής της Αχρεώστητης Πληρωμής ή της Επιπλέον Πληρωμής και περιγραφή των συνθηκών που αιτιολογούν την υποβολή Δελτίου Παραπόνων:
 2. Ποσό Αχρεώστητης ή Επιπλέον Πληρωμής (επίσης, αναφέρατε το ποσό στην περίπτωση Ελαττώματος που συνεπάγεται πλήρη αδυναμία χρήσης της Υπηρεσίας):

ολογράφως:

 1. Στοιχεία της καταβληθείσας πληρωμής:
 1. Ημερομηνία πληρωμής:
 2. Τίτλος πληρωμής:
 3. Τρόπος πληρωμής:
 4. Λοιπά:
 1. Εφόσον ολοκληρωθεί η σχετική  εξέταση και θεωρηθούν δικαιολογημένες οι αξιώσεις που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο Παραπόνων, επιθυμώ την επιστροφή του καταβληθέντος ποσού που καταβλήθηκε:
 1. Ως πληρωμή για κάποια Υπηρεσία, εφόσον δεν είναι δυνατή τη προσφορά της Υπηρεσία χωρίς Ελαττώματα κι εφόσον δεν συμφωνώ με την εκτέλεση ενδεχόμενης Υπηρεσίας Υποκατάστασης κατά τη διάρκεια της εξέτασης του Δελτίου Παραπόνων.
 2. Ως Επιπλέον Πληρωμή.
 3. Ως Αχρεώστητη Πληρωμή, στον λογαριασμό αρ. ………………………. στην τράπεζα …………………………. .
 1. Δεν διαθέτω τραπεζικό λογαριασμό κι επιθυμώ το ποσό να μου επιστραφεί στην διεύθυνση που ορίζεται στο παρόν:
 1. ναι
 2. όχι
 1. Επιθυμώ η περαιτέρω αλληλογραφία αναφορικά με το Δελτίο Παραπόνων να γίνεται μέσω του e-mail που αναφέρεται στο παρόν:
 1. ναι
 2. όχι
 1. Κατάλογος με τα επισυναπτόμενα αντίγραφα των εγγράφων που αιτιολογούν την υποβολή του Δελτίου Παραπόνων:

Υπογραφή:

Πόλη και Ημερομηνία: * ισχύει αποκλειστικά για Χρήστες του Ιστότοπου

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Δελτίου Παραπόνων:

Κάθε πρόσωπο που υποβάλλει ένα Δελτίο Παραπόνων θα πρέπει να διαβάζει την Πολιτική Υποβολής και Διαχείρισης Παραπόνων, η οποία διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ourclass.gr. Στον αριθμό (9) του Δελτίου Παραπόνων θα πρέπει να γίνεται περιγραφή του Ελαττώματος, της μη εκτελεσθείσας Υπηρεσίας, της Αχρεώστητης Πληρωμής ή της Επιπλέον Πληρωμής και να αναφέρονται οι συνθήκες που αιτιολογούν την υποβολή του Δελτίου Παραπόνων. Το Δελτίο Παραπόνων θα πρέπει να αποστέλλεται στον ιστότοπο http://www.ourclass.gr ταχυδρομικώς, στην εξής ταχυδρομική διεύθυνση:

Στον αριθμό (15) θα πρέπει να αναφέρονται τα έγγραφα που επισυνάπτονται στο Δελτίο Παραπόνων ως αποδεικτικά των συνθηκών/γεγονότων που επικαλείται ο υποβάλλοντας στο Δελτίο Παραπόνων (π.χ.αντίγραφα των αποδείξεων τραπεζικών εντολών).

Επεξήγηση όρων:

Ελάττωμα – πρόκειται για κάθε συμβάν ή γεγονός την αποκλειστική ευθύνη του οποίου φέρει ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr και το οποίο εμποδίζει τον Χρήστη από την χρήση μιας Υπηρεσίας σύμφωνα με τον προβλεπόμενο προορισμό αυτής.

Αχρεώστητη Πληρωμή – κάθε πληρωμή που γίνεται από πρόσωπα που δεν είναι Χρήστες και για λόγους που δεν αφορούν τις Υπηρεσίες που προσφέρει ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr.

Επιπλέον Πληρωμή – κάθε πληρωμή που γίνεται από Χρήστες ή πρόσωπα που δεν είναι Χρήστες αναφορικά με την προσφορά μιας Υπηρεσίας του ιστότοπου http://www.ourclass.gr και η οποία υπερβαίνει το ποσό του προβλεπόμενου αντιτίμου της εκάστοτε Υπηρεσίας.

Υπηρεσία Υποκατάστασης – μια Υπηρεσία που έχει τις ίδιες ή αντίστοιχες ιδιότητες, τον ίδιο ή αντίστοιχο προορισμό και την ίδια ή αντίστοιχη τιμή με μια Υπηρεσία που εμφανίζει Ελάττωμα ή δεν έχει εκτελεστεί από τον ιστότοπο http://www.ourclass.gr. 

Υπηρεσίες – το σύνολο των υπηρεσιών που χρεώνονται και προσφέρονται στους Χρήστες από τον ιστότοπο http://www.ourclass.gr μέσω ηλεκτρονικών καναλιών και οι οποίες εξοφλούνται μέσω του Συστήματος.   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ

(Εφεξής αναφέροντα και ως ΄Κανονισμοί της Υπηρεσίας Συνομιλίας΄)

 1. Εισαγωγή

Οι παρόντες Κανονισμοί της Υπηρεσίας Συνομιλίας συστάθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας και ορίζουν τους όρους και τις διατάξεις χρήσης, λειτουργίας και ηλεκτρονικής παροχής της υπηρεσίας Υπηρεσίας Συνομιλίας βάσει της πλατφόρμας επικοινωνίας (ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης) που λειτουργεί στην περιοχή http://www.ourclass.gr. Οι Κανονισμοί της Υπηρεσίας Συνομιλίας ορίζουν τον τρόπο, τους όρους και τις διατάξεις χρήσεως του Επικοινωνητή Υπηρεσίας Συνομιλίας. Πριν από την πρόσβαση στη χρήση της υπηρεσίας Υπηρεσίας Συνομιλίας, θα πρέπει κανείς να έχει διαβάσει τους παρόντες Κανονισμούς της Υπηρεσίας Συνομιλίας και να έχει αποδεχτεί το σύνολο των σχετικών προβλέψεων.

 1. Ορισμοί

Οι όροι που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια των Κανονισμών της Υπηρεσίας Συνομιλίας επεξηγούνται στη συνέχεια:

 1. Επικοινωνητής Υπηρεσίας Συνομιλίας – διαδικτυακός επικοινωνητής για επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο ο οποίος προσφέρεται στους Χρήστες και είναι ειδικά σχεδιασμένος για την εσωτερική επικοινωνία στα πλαίσια του Ιστότοπου.
 2. Υπηρεσία Συνομιλία – ηλεκτρονική υπηρεσία που προσφέρεται στον Ιστότοπο http://www.ourclass.gr και επιτρέπει την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο μέσω του Ιστότοπου http://www.ourclass.gr.
 3. Περιγραφή – διαμορφώνεται από τον εκάστοτε Χρήστη, αποτελείται από περιορισμένο αριθμό χαρακτήρων και είναι ορατή για τους λοιπούς χρήστες του καταλόγου επαφών.


 1. Ρυθμίσεις Προφίλ – διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ourclass.gr και περιλαμβάνουν τις ρυθμίσεις του λογαριασμού Χρήστη.


 1. Όροι και διατάξεις χρήσης του Επικοινωνητή Υπηρεσίας Συνομιλίας


 1. Ο Επικοινωνητής Υπηρεσίας Συνομιλίας διατίθεται  στον Ιστότοπο.
 2. Ο Επικοινωνητής Υπηρεσίας Συνομιλίας επιτρέπει την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο μεταξύ των Χρηστών του.
 3. Προκειμένου ο Χρήστης να έχει πρόσβαση στον Επικοινωνητή Υπηρεσίας Συνομιλίας, θα πρέπει να διαθέτει εξοπλισμό με πρόσβαση στο Διαδίκτυο και φυλλομετρητή συμβατό με αρχεία τύπου cookie.
 4. Η ονομασία, η γενική σύλληψη, η γραφική παρουσίαση και το λογισμικό του Επικοινωνητή Υπηρεσίας Συνομιλίας προστατεύονται δια νόμου.
 5. Ο Επικοινωνητής Υπηρεσίας Συνομιλίας προσφέρει τις εξής λειτουργίες για τους Χρήστες:
 1. κατάλογο επαφών
 2. αρχείο
 3. παράθυρο διαλόγου
 1. Αποκτώντας πρόσβαση στον Επικοινωνητή Υπηρεσίας Συνομιλίας, οι Χρήστες αναλαμβάνουν συγκεκριμένα τις εξής δεσμεύσεις:
 1. Έχω διαβάσει τους Κανονισμούς της Υπηρεσίας Συνομιλίας και αποδέχομαι το σύνολο των σχετικών προβλέψεων.
 2. Συμμετέχω οικειοθελώς στον Επικοινωνητή Υπηρεσίας Συνομιλίας.
 3. Συμφωνώ με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου από τον ιστότοπο http://www.ourclass.gr, για λόγους που άπτονται της ορθής εκτέλεσης της υπηρεσίας Υπηρεσίας Συνομιλίας.
 4. Δεσμεύομαι να κάνω χρήση του Επικοινωνητή Υπηρεσίας Συνομιλίας σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Υπηρεσίας Συνομιλίας και τους Κανονισμούς του Ιστότοπου http://www.ourclass.gr.
 5. Δέχομαι και επιτρέπω στον ιστότοπο http://www.ourclass.gr να διαγράφει περιεχόμενα, σχόλια, φωτογραφίες, υπερ-συνδέσεις και περιγραφές που έχω αναρτήσει στον Επικοινωνητή Υπηρεσίας Συνομιλίας και τα οποία θεωρείται ότι παραβιάζουν τις νομοθετικές προβλέψεις, τους Κανονισμούς του Ιστότοπου http://www.ourclass.gr και τους Κανονισμούς της Υπηρεσίας Συνομιλίας.
 6. Δέχομαι και επιτρέπω στον ιστότοπο http://www.ourclass.gr να τροποποιεί ή να καταργεί ελεύθερα την σχεδίαση του Επικοινωνητή Υπηρεσίας Συνομιλίας, ειδικότερα εφόσον πρόκειται για τεχνικούς ή νομικούς λόγους καθώς επίσης και να ανεβάζει πληροφορίες, παράθυρα, λεζάντες και διαφημίσεις στον Επικοινωνητή Υπηρεσίας Συνομιλίας. 
 1. Η χρήση του Επικοινωνητή Υπηρεσίας Συνομιλίας είναι δωρεάν, οικειοθελής και δύναται να παύσει ανά πάσα στιγμή.    


 1. Καθόλη τη  διάρκεια χρήσεως της υπηρεσίας Υπηρεσίας Συνομιλίας, ο Χρήστης οφείλει να απέχει από ενέργειες που παραβιάζουν τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, τους Κανονισμούς του Ιστότοπου http://www.ourclass.gr, τους παρόντες Κανονισμούς της Υπηρεσίας Συνομιλίας ή τους κανόνες ορθής πρακτικής.
 2. Στα πλαίσια του Επικοινωνητή Υπηρεσίας Συνομιλίας, κάθε Χρήστης δύναται να επιλέξει μία από τις εξής καταστάσεις: ΄διαθέσιμος΄, ΄αόρατος΄, ΄επιστρέφω αμέσως΄ και ΄απασχολημένος΄. Ακόμη, είναι δυνατή η ρύθμιση Περιγραφής για κάθε μία από τις προαναφερθείσες καταστάσεις.
 3. Η κατάσταση σε συνδυασμό με την Περιγραφή είναι ορατές για τους λοιπούς χρήστες της Δικτυακής Πύλης που έχει προσθέσει ο Χρήστης στις επαφές του.  
 4. Η απενεργοποίηση της επιλογής για τη διαθεσιμότητα του Επικοινωνητή Υπηρεσίας Συνομιλίας στις Ρυθμίσεις Προφίλ δεν συνεπάγεται τον τερματισμό του Συμφωνητικού παροχής των υπηρεσιών του Επικοινωνητή Υπηρεσίας Συνομιλίας.
 5. Ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr  έχει το δικαίωμα να εμποδίζει την πρόσβαση σε χρήστες της Υπηρεσίας Συνομιλίας που παραβιάζουν τους παρόντες Κανονισμούς της Υπηρεσίας Συνομιλίας, τους Κανονισμούς του Ιστότοπου http://www.ourclass.gr, λοιπές ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις ή κανόνες ορθής πρακτικής.
  1. Τελικές διατάξεις
 6. Οι Κανονισμοί της Υπηρεσίας Συνομιλίας δημοσιεύονται  στον Ιστότοπο και διατίθενται για τους χρήστες σε μορφή που διευκολύνει την αποθήκευση και το άνοιγμα αυτών κατά τη συνήθη λειτουργία.
 7. Οι Κανονισμοί της Υπηρεσίας Συνομιλίας διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ourclass.gr.
 8. Σε περίπτωση τροποποίησης των Κανονισμών της Υπηρεσίας Συνομιλίας, ο ιστότοπος http://www.ourclass.gr  οφείλει να ενημερώσει σχετικά τους Χρήστες δημοσιεύοντας το ενιαίο κείμενο των Κανονισμών της Υπηρεσίας Συνομιλίας στον Ιστότοπο ή ενημερώνοντας τους άμεσα μέσω του εσωτερικού συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Ιστότοπου.
 9. Οι Κανονισμοί της Υπηρεσίας Συνομιλίας τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία που ορίζεται στη δημοσίευση του Ιστότοπου ή κατά την ημερομηνία αποστολής της ειδοποίησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο φάκελο των εισερχομένων της ηλεκτρονικής ταχυδρομικής θυρίδας του εκάστοτε Χρήστη. Σε περίπτωση που οι νέοι/τροποποιημένοι Κανονισμοί της Υπηρεσίας Συνομιλίας δημοσιεύονται στον Ιστότοπο και παράλληλα αποστέλλονται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στον φάκελο των εισερχομένων, θεωρείται ότι οι νέοι/τροποποιημένοι Κανονισμοί της Υπηρεσίας Συνομιλίας τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία που προηγείται μεταξύ των δύο ημερομηνιών δημοσίευσης.
 10. Σε περίπτωση τροποποίησης ή ακύρωσης, λόγω τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, οποιασδήποτε εκ των προβλέψεων των παρόντων Κανονισμών της Υπηρεσίας Συνομιλίας, οι λοιπές προβλέψεις διατηρούν τη δεσμευτική ισχύ τους για τα Μέρη.
 11. Όσον αφορά τα ζητήματα που δεν διευθετούνται στο παρόν, ισχύουν οι προβλέψεις των Κανονισμών του Ιστότοπου http://www.ourclass.gr, οι οποίοι διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ourclass.gr.
 12. Αποδεχόμενος τους παρόντες Κανονισμούς της Υπηρεσίας Συνομιλίας, ο Χρήστης αποδέχεται τις διατάξεις των Κανονισμών του Ιστότοπου http://www.ourclass.gr – διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ourclass.gr - στο βαθμό που οι παρόντες Κανονισμοί της Υπηρεσίας Συνομιλίας αναφέρονται σε αυτούς.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ

Ενδέχεται να τροποποιήσουμε τους παρόντες όρους ή τυχόν πρόσθετους όρους που ισχύουν για μία Υπηρεσία, όπως, παραδείγματος χάριν, για να απεικονίσουμε αλλαγές στη νομοθεσία ή στις Υπηρεσίες μας. Θα πρέπει να ανατρέχετε τακτικά στους όρους. Θα δημοσιεύσουμε την ειδοποίηση για τις τροποποιήσεις αυτών των όρων σε αυτήν τη σελίδα. Θα δημοσιεύσουμε την ειδοποίηση για τους τροποποιημένους επιπλέον όρους στη σχετική Υπηρεσία. Οι αλλαγές δεν θα ισχύουν αναδρομικά και θα τίθενται σε ισχύ όχι νωρίτερα από δεκατέσσερις ημέρες από την ανάρτησή τους. Ωστόσο, οι αλλαγές που αφορούν συγκεκριμένες νέες λειτουργίες μιας Υπηρεσίας ή οι αλλαγές που πραγματοποιούνται για νομικούς λόγους θα τίθενται άμεσα σε ισχύ. Εάν δεν συμφωνείτε με τους τροποποιημένους όρους για μια Υπηρεσία, θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση της.

Εάν υπάρχει αντίθεση ανάμεσα στους παρόντες όρους και τους επιπλέον όρους, υπερισχύουν οι επιπλέον όροι.

Η σχέση σας με τον ιστότοπο http://www.ourclass.gr διέπεται από τους παρόντες όρους. Οι συγκεκριμένοι όροι δεν δημιουργούν δικαιώματα τρίτων δικαιούχων. Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθείτε με τους παρόντες όρους και δεν προχωρήσουμε άμεσα σε κάποια ενέργεια, αυτό δεν σημαίνει ότι παραιτούμαστε από τυχόν δικαιώματα που μπορεί να έχουμε (όπως η ανάληψη δράσης στο μέλλον).

Αν διαπιστωθεί ότι ένας συγκεκριμένος όρος δεν είναι εφαρμόσιμος, αυτό δεν θα επηρεάσει άλλους όρους.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή  τους διέπονται  από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του ιστότοπου και του επισκέπτη/ χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι  οι   διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του ιστότοπου από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της …. 

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή του ιστότοπου παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση http://www.ourclass.gr.Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του κόμβου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στον ιστότοπο http://www.ourclass.gr.


Map-transparent 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13